Local חדשות
גן ילדים ברחוב המעלות
אי לימודים בגנים (תמונה להמחשה)
צילום: אלן שיבר

שביתה ברשויות המקומיות

במסגרת השביתה,עליה הכריז השלטון המקומי בעקבות קיצוץ במענקי האיזון לרשויות המקומיות, לא יתקיימו לימודים בגני הילדים ובתיכונים. בירושלים יתקיימו הלימודים כסדרם

בעקבות כשלון המו"מ שניהלו הלילה (רביעי) אנשי השלטון המקומי עם אנשי האוצר ונציגי לשכת ראש הממשלה, לביטול הקיצוץ במענקי האיזון לרשויות, תחל הבוקר שביתה ברשויות המקומיות ברחבי הארץ.

במסגרת השביתה:

- לא יתקיימו לימודים בגני הילדים ובתיכונים (בירושלים הלימודים כסדרם). מערך החינוך המיוחד עובד כרגיל.

- בבתי הספר היסודיים יתקיימו הלימודים כסדרם אך, העובדים המועסקים על ידי הרשויות מאבטחי בתי הספר, עובדי ניקיון, אבות בית, מזכירות, סייעות וסייעות חינוכיות, לא יגיעו למקום עבודתם.

- מערך הסעות התלמידים יושבת

לא תהיה קבלת קהל במשרדי העירייה וכל שירותי הרשות המקומית כולל פינוי אשפה ופעילות פקחי הרשויות יושבתו.

אבי קמינסקי יו"ר איגוד מנהלי אגפי החינוך בשלטון המקומי, וסמנכ"ל חינוך וחברה בעיריית הוד השרון, התייחס לשביתה ואמר: "קיצוץ מאסיבי זה של 5.75% מתקציבי הרשויות המקומיות ו-100 מיליון שקל מתקציבי החינוך ומתקציבי האיזון של רשויות מוחלשות, מהווה פגיעה מסיבית בחוליה הרכה במערכת ואלו הם ציבור התלמידים.

"קיצוץ זה יביא לכך כי שירותים הניתנים בבית הספר ופעילויות חינוכיות חיוניות לתלמידים שנועדו לצמצום פערים יופחתו משמעותית ונשוב לראות את הפערים הבולטים בחברה הישראלית. הקיצוץ כעת הוא לא רק פגיעה באוכלוסיה החלשה אלא גם פגיעה באוכלוסיות חזקות, מה שיביא לחיסול חוזקה הלאומי חינוכי של המדינה.

"הקיצוץ שיוחל על תקציב החינוך ברשויות המקומיות מביא ל"הכנסת יד לכיסן" ולהקטנת אפשרויות למתן השירותים לתושבים בהם קיצוץ בשירותי ניקיון, אבטחה, סייעות ומזכירות. פעולות אלו יובילו לפגיעה בפעולות לטובת הקהילה והחברה ובסופו של דבר פגיעה בתושבים עצמם.

"איגוד מנהלי אגפי החינוך תומך בשביתה הצפויה מתוך ידיעה ברורה כי יש לשמור על תקציבי החינוך למען חיזוק עוצמתה של מדינת ישראל ודאגה לדורות הבאים".