Local פוליטיקה מקומית
פרס ניהול תקים חוף אשקלון
ראש המועצה מקבל את הפרס משר הפנים
צילום: משרד הפנים

פרס ניהול כספי תקין הוענק למוא"ז חוף אשקלון

ראש המועצה, יאיר פרג'ון: "זהו פרס משותף לעובדי המועצה הנושאים באלונקת העשייה המשותפת"

שר הפנים, ח"כ גדעון סער, העניק בשבוע שעבר פרס ניהול כספי תקין למועצה האזורית חוף אשקלון בטקס שנערך בבנייני האומה בירושלים. הפרס הוענק עבור עמידה בנהלים של ניהול תקציב, גירעון ביחס להכנסות ואחוז גביית ארנונה.

ראש המועצה, יאיר פרג'ון: "זהו פרס משותף לעובדי המועצה הנושאים באלונקת העשייה המשותפת".

המועצה האזורית חוף אשקלון זכתה, זו השנה הרביעית, בפרס ניהול כספי תקין בהתאם לקריטריונים, שנקבעו על ידי משרד הפנים. הפרס הוענק בהתאם לנתונים כספיים ומנהליים, המתייחסים לפרמטרים, שעיקרם: עמידה בנהלים לגבי ניהול התקציב, גירעון הרשות ביחס להכנסותיה ואחוז גביית הארנונה בהתאם לתקציב. שר הפנים, ח"כ גדעון סער, העניק את הפרס לראש המועצה, יאיר פרג'ון, סגנו, ציון יצחק וגזבר המועצה, יעקב (קובוש) מזרחי.