Local חדשות
גתות באר גנים
הגתות שנחשפו בשטחשמיועד לבית הספר
צילום: אבי ששון

גתות ביזנטיות עתיקות נמצאו במהלך בניית בית ספר בחוף אשקלון

במהלך ההכנות לקראת בניית גבעת מוסדות החינוך ביישוב באר גנים, הזמינה המועצה את רשות העתיקות לקיים סקר ארכיאולוגי על פני השטח, במהלכו נחשפו הגתות

גתות עתיקות מהתקופה הביזנטית התגלו השבוע במועצה האזורית חוף אשקלון במסגרת סקר של רשות העתיקות לקראת בניית בית ספר ביישוב באר גנים.

במהלך ההכנות לקראת בניית גבעת מוסדות החינוך ביישוב באר גנים, הזמינה המועצה את רשות העתיקות לקיים סקר ארכיאולוגי על פני השטח, כמתחייב בחוק. במהלך הסקר זיהו הארכיאולוגים שהגבעה עשירה בחרסים מהתקופה הביזנטית. ממצא זה הניע את החוקרים לעשות חפירות בדיקה בשטח ואכן בחפירות נתגלו מתקנים חקלאיים ושתי גתות גדולות ומרשימות ליצור יין.

שתי הגתות נמצאות בחצר בית הספר היסודי המתוכנן ובכוונת המועצה האזורית חוף אשקלון לשחזר את הגתות בעבודה משותפת עם תלמידי בית הספר. בית הספר באר גנים הינו בית ספר קהילתי המשלב תלמידי המגזר הדתי והחילוני גם יחד ביישוב חדש בחוף אשקלון שהוקם עבור מפוני גוש קטיף.

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון: "אזור המועצה כולו רווי בממצאים היסטוריים מתקופות שונות. כמובן, נשמר את הממצאים ההיסטוריים למען הדורות הבאים והתלמידים שייהנו מחצר בית ספר ביזנטית, ישולבו כבר בהליכי השחזור".