Local חדשות
דיג לא חוקי בכנרת 26.4.15
דיג יתר יוצר מצב קשה לדגה (תמונה להמחשה)
צילום: משרד החקלאות

"מצב הדגה בים התיכון קשה, בין היתר עקב דיג יתר"

כך עולה מתגובת משרד החקלאות לבג"צ שצפוי דון מחר (חמישי) בנושא הדיג בים

"מצב הדגה בין התיכון קשה מאוד מאוד, בין היתר עקב דיג יתר", כך מצהיר משרד החקלאות בתשובה שלו לבג"צ, האמור לדון מחר, חמישי, בנושא הדיג בים. עוד כותבים במשרד החקלאות: "מהמידע שבידינו נראית תמונה ברורה של פגיעה קשה בסביבה הימית, בעקבות דיג יתר... אם משאב הדגה ישוקם, הנהנים הישירים מכך יהיו הדייגים, מנגד – אם משאב הדגה ימשיך להידלדל, ציבור הדייגים עצמו ייפגע מכך"

בתשובת משרד החקלאות לבג"צ, נכתב: "לאור מידע שנאסף באופן רציף על ידי אגף הדיג במשרד החקלאות, נראית תמונה מתמשכת של פגיעה קשה בסביבה הימית ובמשאב הדגה הטבעי המתחדש בים התיכון... דיג המכמורת נעשה באזורים שבהם מתרחשת פעילות הרבייה, והוא עלול לפגוע בדגים בעודם עוסקים בהעמדת הדור הבא....

"כדי להבטיח את המשך התקיימותו והתחדשותו של משאב הדגה, שנחוץ גם לדייגים עצמם, יש צורך דוחק להגביל את הדיג במיוחד בתקופה שבה מתרבים הדגים, בתקופת הגיוס.

"פעילות דיג המכמורת מאופיינת בגרירת רשתות לאורך כל חופי הים התיכון, בעומק של 15 מטר ומעלה, הן בשעות היום והן בשעות הלילה. ככזו, היא מהווה הפרעה מתמדת לתהליך ההתרבות של הדגים המקומיים במים הרדודים. פעילות זו, בהיותה בלתי סלקטיבית וגורפת, מסכנת גם את הדגיגים הצעירים שיוצאים מהמים הרדודים לגוף המים...

"ממחקרים שנערכו בשנים האחרונות ובחנו את ההשפעות האפשריות מפעילות דיג המכמורת על משאב הדגה, שעליהם מתבסס אגף הדיג, עולה תמונה ברורה של דיג יתר, בעיקר של פרטים צעירים, פגיעה בהתחדשות האוכלוסייה הימית, פגיעה במצעים הקשים ובאזורי מסלע, החשובים להתרבות הדגים ולשגשוג הדור הבא ופגיעה בערכי טבע מוגנים, החשובים לשמירה על מארג בריא של החיים בים...

"יש לציין כי ככל שמשאב הדגה אכן ישוקם, הנהנים הישירים מכך יהיה ציבור הדייגים עצמו, וככל שהמשאב ימשיך להידלדל, ציבור הדייגים עצמו ייפגע מכך. יש לציין כי השבתת דיג מכמורת בעונות הרבייה מיושם במדינות נוספות בים התיכון, כחלק מממשק דיג בר קיימא".

עוד מציין משרד החקלאות בתשובה שלו לבג"צ, כי בחודש אפריל השתתף נציג המשרד בכנס בינלאומי בבריסל, בנושא דיג, שבו נאמר כי אחת הדרכים להתמודד עם מצבו הקשה של משאב הדגה בים, היא הפחתה משמעותית של דיג באמצעות ספינות מכמורת.

החברה להגנת הטבע פועלת כבר כמה שנים למען קידום רפורמה מקיפה בתחום הדיג בים, הכוללת, בין היתר, איסור על דיג בעונות רבייה והוצאת ספינות המכמורת מהים, על מנת לאושש את משאב הדגה, שמצבו הולך ומידרדר.

מהחברה להגנת הטבע נמסר: "הים התיכון מצוי במצב קשה של דיג יתר, הפוגע בראש ובראשונה בפרנסת הדייגים, כמו גם בטבע הימי. הצעדים שמשרד החקלאות נוקט הם בבחינת המינימום הנדרש, על מנת להבטיח את התרבות הדגים בעונת האביב, ויש להשלים אותם באישור תקנות הדיג בוועדת הכלכלה של הכנסת, תוך פיצוי והוצאה של ספינות המכמורת לצמיתות מהמים, על מנת להבטיח את קיום משאב הדגה, לרווחת הציבור הרחב בכלל והדייגים בפרט".