Local נדלן
הקמת מטה נגד הוותמל ינואר 2018
מפגש הקמת המטה
צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע

פועלים לביטול הוותמ"ל

ביוזמה של החברה להגנת הטבע ומרכז המועצות האזוריות הוקם "המטה לביטול הוותמ"ל", שמטרתו להביא לביטול פעילותה של הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור

ביוזמת החברה להגנת הטבע ומרכז המועצות האזוריות, הוקם אתמול (ראשון), "המטה לביטול הוותמ"ל", הכולל 8 ארגוני סביבה, חברה ותכנון, שמטרתו לפעול מול חברי הכנסת והממשלה, במטרה שלא להעביר את הארכת הוותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור), בוועדת הפנים והגנת הסביבה ולהביא להפסקת פעילותה של הוועדה.

בחברה להגנת הטבע מסבירים, כי ההתארגנות הוקמה לאור הודעתו של שר האוצר, משה כחלון, כי הוא מבקש להאריך את פעילות הוותמ"ל בשנה נוספת. "הוותמ"ל הינה ועדה דורסנית ומיותרת, הפוגעת בזכויות הציבור בתכנון. למרות הצגתה כבעלת הישגים משמעותיים בפתרון משבר הדיור, בפועל לא נבנתה עד היום ולו דירה אחת מיחידות הדיור שאישרה הוועדה. אין בעיית היצע דיור- יש בעיה של תכנון לקוי ובלתי ראוי", אומרים בחברה להגנת הטבע.

במטה חברים: החברה להגנת הטבע, מרכז המועצות האזוריות, חיים וסביבה, עמותת אדמתי, במקום – מתכננים למען זכויות תכנון, מגמה ירוקה, מטה המאבק הארצי לבינוי שפוי ותחבורה בדרך שלנו. בישיבה נכח אילן שדה, ראש מועצת מנשה והשתתפו בה נציגי כל הארגונים השותפים וכן פעילים ותושבים ממקומות שונים בארץ.

בישיבה הוחלט לפעול כבר בימים הקרובים, בדרכים ציבוריות, לוביסטיות, משפטיות והסברתיות, על מנת לנסות ולעצור את הארכת הוועדה.