כפר סבא

מועצת עיריית כ"ס אישרה את דו"ח הביקורת

ועדת הביקורת בראשות חבר המועצה, יוסי סדבון, דנה בדו"ח והמליצה את המלצותיה לתיקון

זאב גולדשמיט 11/08/2019
ישיבת מועצת עיריית כפר סבא
צילום: זאב גולדשמיט

העירייה לא עומדת בלוח זמנים לאישור חניות נכים ואינה עורכת מיפוי חניות נכים; מספר בקשות התמ"א 38 בעיר נמצאת במגמה ירידה; ירידה בהכנסות מהשכרת מזנונים בבתי הספר -

כך עולה מדו"ח ועדת הביקורת העירונית בראשות חבר המועצה, יוסי סדבון, שדנה בדו"ח מבקר עיריית כפר סבא לשנת 2018. דו"ח הביקורת, כולל המלצות הוועדה לתיקונים, אושר ביום רביעי ע"י מועצת העיר.

דוח מבקר העירייה הוגש לראש העיר ולחברי המועצה כבר בחודש פברואר 2019, ובחודש מאי התקבלה התייחסות ראש העיר, שאישר את הדו"ח ומינה את מנכ"ל העיר לעסוק בתיקון הליקויים. ביוני דנה ועדת הביקורת בראשות סדבון והמליצה למועצה לאשר את הדו"ח.

אלה עיקרי נושאי הביקורת:

הקצאת חניות נכים פרטיות:

העירייה לא עומדת בלוחות הזמנים לאישור חניית נכים שצריכה להיות מאושרת לאחר

60 יום, ואולם בפועל מאושר לאחר 90 יום. צויין, שפרוטוקולי הוועדה מוקלדים ומועברים לאישור וחתימת הגורמים המוסמכים באיחור רב מהיום בו בוצעה הוועדה. ההמלצה:  לכנס את הוועדה בתדירות גבוהה יותר ולאשר בחתימת הפרוטוקול בסיום.

עוד עולה בביקורת, שלא נערך מיפו חניות נכים פרטיות הקיימות בעיר ולעירייה אין נתונים בדבר מספר חניות

הנכים הפרטיות שהוקצו, משך ההקצאה, מיקום החנייה וכו'. המלצת הוועדה, לבצע סקר/מיפוי כמו גם קביעת מדיניות, שכן לא קיימת בעיר מדיניות אחידה בנושא הקצאת  חניות נכים פרטיות וביטולן. העירייה גם אינה גובה אגרות בגין הטיפול בחניות נכים.

השכרת נכסים בעירייה:

העירייה אינה עורכת ביקורים מוסדרים בנכסי העירייה שהיא משכירה, וההמלצה היא לקבוע ביקורים שוטפים בנכסים אחת לתקופה.  עוד עולה, ששוכר שאינו משלם את חובו במועד, אין העירייה מחייבת אותו בגין ריבית פיגורים, וההמלצה היא לבחון דרכים להעלאת שיעורי הגבייה ולהגדלת הכנסות העירייה מדמי השכרת הנכסים.

באשר להשכרת מזנונים בבתי הספר בעיר עולה כי  חלה ירידה של כ- 33% בהכנסות בשל הפעלת

חוזר מנכ"ל משרד החינוך בדבר אוכל בריא. כמו כן, נמסר,  שאף שוכר לא היה מעוניין לשכור

מזנונים באולפנית הראה ובבי"ס תורה ומדע באותה תקופה עקב מיעוט תלמידים.

בשני מזנונים בחט"ב שרת ושז"ר חלה ירידה של 70 אחוז במחירי דמי השכירות (15,000 שקל  לעומת 50,000).

בנושא הקצאת מקומות חניה למוניות עולה מהביקורת, שאין בידי העירייה תיעוד מספר תחנות המוניות ומספרי תאי החניה שאושרו לכל אחת מהן, ושהעירייה אינה גובה אגרה מבעלי המוניות. ההמלצה לבחון דרכים לדרוש מבעלי המוניות לחתום על הסכם רשות שימוש ולקבוע דמי שימוש בהתאם למספר מקומות החנייה שהוקצו לכל תחנה.

באשר לדוכני מפעל הפיס עולה, שהם אינם חלק מרשומות הנכסים המושכרים ע"י העירייה, ויש המלצה לבחון שינוי חוק עזר המאפשר לגבות דמי שימוש ממפעילי דוכני מפעל הפיס.

עוד עולה מהביקורת, שמספר הבקשות לתמ"א 38 נמצא במגמת ירידה, והמלצה היא לבחון את הסיבות למגמה , ולפעול לצמצום פרק הזמן מרגע הגשת הבקשה ועד לדיון בוועדת המשנה לתכנון ובניה. ההמלצה היא  לבחון ביצוע סקר מבנים לאיתור מבנים הדורשים חיזוק וטיפול במסגרת תמ"א 38 ולבחון שילוב מערכת ממוחשבת לניהול, מעקב ופיקוח אחרי בניית התמ"א.

מהביקורת על מחלקת הרכב עולה, שמנהל מחלק רכב משמש כקצין בטיחות בתעבורה וקיים ניגוד עניינים בין שני התפקידים. ההמלצה היא למנות קצין בטיחות בתעבורה, שיהיה כפוף למנכ"ל. עוד עולה, שוועדה לתחקור תאונות בעירייה לא התכנסה בשנים האחרונות, וההמלצה היא לחדש את פעילות הוועדה.

בסעיף התנהלות כספית של בתי הספר עולה כי בוצע חיוב הורים בתשלומים שלא אושר ע"י משרד החינוך בניגוד להנחיות המשרד, וההמלצה היא לפעול לגביית תשלומי הורים בהתאם להנחיות משרד החינוך. נמצא שתרומות מהורים נעשית ללא אישור אגף החינוך, וההמלצה היא לפעול שהתרומות ייעשו בכפוף להוראות ואישור משרד החינוך. כמו כן עלה מהביקורת, שגביית תשלומים עבור פעילויות תל"ן נעשו מבלי לקבל אישור בכתב של ההורה, וההמלצה היא שתשלומי תל"ן ייעשו רק לאחר אישור בכתב מכל הורה.

עוד מצויין בדו"ח, שלא מתבצעת החזרת יתרות של עודפי גבייה בחשבון ההורים להורים, בניגוד להנחיות משרד החינוך, וההמלצה היא שבתי הספר ישיבו להורים את יתרות עודפי הגבייה בהתאם להוראות משרד החינוך.  כמו כן, ביצוע רכישות מספקים נעשית מבלי שהתקבלו הצעות מחיר כנדרש בחוק לצורך ביצוע התקשרות מיטבית, והמלצה היא שהתקשרויות ורכישות מספקים יעשו רק לאחר קבלת שלוש הצעות מחיר מספקים.

דו"ח בקורת מיקסום הכנסות אגף הרווחה:

לא חל שינוי בתקציב שמקבלת העירייה ממשרד הרווחה בין השנים 2015 – 2016 - הגידול הסתכם בכ-2.9 אחוז. העירייה אינה מאיישת את מלוא התקנים המוקצים לה ע"י משרד הרווחה, ובממוצע לא מאוישים שלושה תקנים בכל מחודש, שמשמעותו אי מיצוי תקנים בשווי של כ- 350 אלף שקל בשנה. ההמלצה, להקפיד על קיום בקרה ניהולית שוטפת ולפעול למיצוי התקנים המוקצים לעירייה, וקיום בקרה אחר הדיווחים על מנהל.

על פי הנחיות רשם העמותות, תהליך פירוק עמותת קרן המוסיקה כפר סבא היה צריך להסתיים, וההמלצה היא לפעול במרץ לסיום הליך הפירוק ולדאוג שנכנסי העמותה יועברו לעירייה ללא תמורה.

עוד בכפר סבא
זאב גולדשמיט 26/09/2019
קרן שלהבת 26/09/2019
זאב גולדשמיט 18/09/2019
זאב גולדשמיט 12/09/2019
חשבנו שיעניין אותך גם...
גנבה ממאושפזים בבית חולים
רכבת ישראל מתכוננת למזג האוויר הסוער
תינוקת אושפזה בגלל חבלות
מעל 18,000 תלמידים פתחו שנה בהרצליה
חוללו למדליות בדרום קוריאה
חוללו למדליות בדרום קוריאה
ישי ריבו , יופיע בקרוב בעכו
מתחם בילוי חדש למוסיקה והופעות חיות יושק בעכו
המפגש בלשכת ראש העירייה. לקדם את ענף הכדורעף
התארחו בלשכת ראש העיר
בת ים מגדילה את תקציבי החינוך לאנגלית