רמת גן - גבעתיים

הסכם פשרה בתובענה ייצוגית נגד עיריית גבעתיים

לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש הסדר פשרה בין תובע ייצוגי לבין עיריית גבעתיים, שעניינו תופעה שבה אדם משלם עבור חניה לעירייה בעיקר באמצעות "פנגו" או "סלופארק" אבל בכל זאת מקבל קנס כיוון שחנה במקום אסור

כתב לוקאל 07/11/2018
עו"ד זיו איזנר ועו"ד חוסאם חוסיין שטיפלו בתובענה (צילום: פרטי)

לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש הסדר פשרה בין תובע ייצוגי, שיוצג על ידי משרד עורכי הדין זיו איזנר, לבין עיריית גבעתיים, שעניינו התופעה השכיחה שבה אדם משלם עבור חניה לעירייה בעיקר באמצעות "פנגו" או "סלופארק" אבל בכל זאת מקבל קנס כיוון שחנה במקום אסור. עד היום העיריות קיבלו גם את דמי החניה וגם את כספי הקנס. בעקבות התובענה הייצוגית עיריית גבעתיים התחייבה להחזיר את דמי החניה, נבנתה מערכת מחשוב שעוקבת אחר מקרים אלו ומערכת מחשוב אשר מאפשר לעקוב אחר המקרים ולייצר מנגנון השבה אוטומטי.

לדברי עו"ד זיו איזנר ועו"ד חוסאם חוסיין מדובר בהישג תקדימי שכן מדובר בהסדר ראשון בו עירייה מתחייבת להשיב דמי חניה לציבור.

יצוין, כי בעבר הוגשו תביעות דומות המתבררות נגד רשויות אחרות אך עד היום הרשויות סירבו להשיב ולייצר מנגנון השבת כספים לציבור וזהו מקרה ראשון של הסדר המבטיח את פתרון הבעיה לעתיד.   

ממשרד עו"ד זיו איזנר נמסר: "מדובר במקרה נוסף הממחיש את התועלת הרבה שיש לציבור מכלי התובענה הייצוגית ואת העובדה ששימוש נכון יותר תיקון פעולת ופיצוי לציבור".

עניינה של התובענה היה גביית אגרות חניה מכוח חוק העזר לגבעתיים (העמדת רכב וחנייתו), תש"ן – 1990 (להלן : "חוק העזר").  על פי טענת המבקש, באמצעות עורכי הדין ממשרד זיו איזנר, המשיבה, עיריית גבעתיים פועלת שלא כדין שעה שהיא גובה תשלומי אגרת חניה בכפל ממי שהחנה את רכבו בשטחה באופן הנוגד את חוקי העזר העירוניים (ושילם אגרת חניה) והוא מחויב בקנס בשל כך. במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, דרש המבקש מן העירייה להשיב באופן יזום, תשלומי אגרות חניה לכל מי שפעל בניגוד לדין והחנה את רכבו באופן שאינו מוסדר ואגב כך נשא בתשלום קנס.

 מנגד טענה העירייה, כי היא פועלת בהתאם לחוק העזר והיא אינה גובה סכומים בניגוד לדין. על פי טענת המשיבה, עילת "גבייה שלא כדין" אינה מתקיימת בעניינה של העירייה הואיל והמבקש, כמו גם יתר חברי הקבוצה הנטענת, שילם את אגרת החניה באופן וולונטרי, קרי, העירייה לא הפעילה אמצעי אכיפה או גבייה כלשהו נגדו. בנוסף, העירייה טוענת, כי הסעד המבוקש בדמות איתור והשבה יזומה של לכל מי ששילם אגרת חניה, הגם שהחנה במקום אסור וחויב בקנס, הינו בלתי סביר ויהיה בו בכדי להטיל על העירייה ועל הקופה הציבורית נטל אשר נזקו יעלה על התועלת הצפויה ממנו. העירייה סבורה, כי במקרים אלו ראוי שהאחריות תוטל על אותם משלמים, משום שאם מאן דהוא העביר מיוזמתו תשלום כלשהו לעירייה בשוגג הרי שהידיעה על כך נתונה לו ככלי ראשון ולכן בנקל הוא יכול לפנות אל העירייה ולבקש את השבת אותו הסכום.

בתאריכים 12.3.18 ו- 3.6.18, נערכו דיונים בפני בית המשפט בהם הוא המליץ לצדדים להידבר ולהגיע להסכמות שיהיה בהן בכדי לייתר את המשך בירורו של ההליך, בהתאם להמלצת בית המשפט, באי כוח הצדדים ניהלו מו"מ ובמסגרתו עלה בידיהם להגיע לכדי הסדר פשרה אשר יש בו בכדי להביא ליישוב המחלוקות בתיק.

הסכם הפשרה מגלם מתכונת הולמת של הענקת סעדים ראויים לחברי הקבוצה והמבקש סבור,  כי יש בהסדר המוצע לציבור כדי להגשים את התכלית העומדת מאחורי הגשת התביעות, כמו גם לאזן באופן ראוי את סיכויי התביעה וסיכוניה.

הקבוצה התובעת, תכלול את כל מי שבמשך השנתיים שקדמו ליום 10.5.17 ועד למועד אישור הסכם הפשרה ומתן תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט החנה ו/או העמיד את רכבו בשטחי העירייה ושילם דמי או אגרת חניה בזמן או במקום שהחניה נאסרה או הוגבלה בחוק עזר לגבעתיים (העמדת רכב וחנייתו), תש"ן – 1990, ובשל כך קיבל הודעת קנס ושילמה, ואולם העירייה לא השיבה לו באופן אוטומטי את כספו ששולם בגין אגרת החניה ולא הודיעה לו, כי הוא זכאי לקבל את הכספים ששילם בגין דמי החנייה בחזרה.

במסגרת ההסכם סוכם, כי העירייה תשיב את תשלומי אגרת החניה אשר נגבתה מחברי הקבוצה במהלך התקופה הרלוונטית.

יצוין, כי לאחר הגשת התובענה עודכנו מערכות המחשוב המשמשות את גביית העירייה וממועד העדכון ניתן לעמוד על היקף הגבייה נשוא התובענה. נתונים חדשים אלה משמשים לצורך הערכת היקף הגבייה שבוצעה בשנתיים שטרם הגשת התובענה, שכן ביחס לתקופה זו מערכות המחשוב המשמשות את העירייה לא היו ערוכות לאיתור חברי הקבוצה ששילמו ביתר (כל אחד שקלים בודדים) וביצוע השבה פרטנית ללא פנייה יזומה מצד בעל הרכב להשבה. בהתבסס על הנתונים שהופקו לאחר עדכון מערכות המחשוב ושהוצגו על ידי נציגי המשיבה (לרבות מנכ"ל אגף החניה) בדבר היקף הגבייה ביחס לקבוצה הייצוגית בשנתיים שלפני הגשת התובענה סוכם, כי סכום ההשבה יעמוד על סך של 15,000 (כולל מע"מ), השווה להערכה בדבר הגבייה ביתר אשר לא הושבה לבעלי רכבים ביחס לתקופה האמורה.

בהינתן שהגבייה העודפת מכל חבר בקבוצה מסתכמת בשקלים בודדים ובשל הקושי הטכני באיתור חברי הקבוצה ביחס לתקופת השנתיים שקדמו להגשת התובענה והנטל הכרוך בכך, סוכם, כי סכום ההשבה הנ"ל ייתרם לעמותה מוכרת בתחום מניעת תאונות הדרכים או לעמותה מוכרת אחרת הפועלת למען הציבור (המחזיקה באישור ניהול תקין וכל מסמך שיידרש לצורך העברת התרומה והבטחת השימוש בכספים למען הציבור), אשר זהותה תאושר על ידי בית המשפט הנכבד.

לעניין ההתנהלות העתידית, החל ממועד אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד, לצורך צמצום ו/או מניעת תופעה הגבייה ביתר לעתיד סוכם, כי העירייה תפעל באופן הבא:

- העירייה תרשום באופן בולט בדו"ח החניה המוצמד לחלון הרכב, כי כל מי ששילם אגרת חניה בזמן או במקום שהחניה נאסרה או הוגבלה בחוק עזר לגבעתיים (העמדת רכב וחנייתו), תש"ן – 1990, ובשל אותה החניה קיבל הודעת קנס ושילמה, יהיה זכאי לקבלת החזר של אגרת החניה אשר שולמה באמצעי סלולארי.

 - בנוסף, הודעה בנוסח דומה תירשם גם בתשובת התובעת העירונית לכל ערעור אשר יוגש על דו"ח חניה.

 - בנוסף, בהתבסס על מערכות המחשוב שבשימושה, העירייה תבצע באופן שיטתי ויזום השבה אוטומטית לכל מי שהחל מיום 1.7.18 שילם אגרת חניה באמצעי סלולארי עבור חניה שעתית, בזמן או במקום שהחניה נאסרה או הוגבלה בחוק העזר, ובשל אותה החניה קיבל הודעת קנס ושילמה. השבה כאמור תבוצע  על ידי העירייה בסבבי החזר אשר תדירותם תהיה אחת לחצי שנה (פעם אחת עד לא יאוחר מיום 30.6 בכל שנה קלנדרית נתונה ובפעם השנייה עד לא יאוחר מיום 31.12 בשנה נתונה).

יובהר, כי ביצוע ההשבה החל מיום 1.7.2018 יבטיח, כי הציבור יקבל כספו בחזרה החל ממועד מוקדם שהינו מועד הנוגע לזמן קיום שיחות המשא ומתן בין הצדדים, כך שאין בזמן שחלף מאז ואשר נועד לקדם את הפשרה בין הצדדים כדי לגרוע מזכויות הציבור.

 בנוסף, העירייה תסכים, כי כל מי שישלם אגרת חניה באמצעי סלולארי עבור חניה יומית בתנאים כאמור לעיל יהיה זכאי להחזר אגרת החניה בכפוף לפנייה פרטנית שלו אל העירייה ולאחר בחינת נסיבותיו של כל מקרה לגופו. לעניין זה יצוין כי תשלום עבור חניה שעתית באמצעי סלולארי לפרק זמן של 3 שעות ומעלה ייחשב גם הוא כתשלום עבור חניה.   


עוד ברמת גן - גבעתיים
חשבנו שיעניין אותך גם...
הגנה על ילדים ברשת האינטרנט
פרלמנט נוער ארצי להגנה על ילדים ברשת האינטרנט
לא נכה, לא חונה
"המחשב הוא גם ידיד"
בראוניז עם גבינת ריקוטה
המתכון שיהפוך לכם את הוולנטיין למתוק יותר
ייחודי באיזור השרון
התלמידים יאיר שמילא ועילאי גילה עם דגם מעבורת החלל שבנו והמורה הרב אברהם שוורץ
יריד מדעים ברעננה
הערבה התיכונה בקדמת המדע והטכנולוגיה
הערבה התיכונה בקדמת המדע והטכנולוגיה
המכבסה במפעל מע"ש בסכנת סגירה