Local העיר שלי
מדידת קרינה אלקטרומגנטית
מדידת קרינה אלקטרומגנטית
צילום: איגוד ערים

לאסור על שימוש בטלפונים סלולאריים בבתי ספר

כך ממליץ, בפנייה לרשויות המקומיות שבשטחו איגוד ערים להגנת הסביבה באזור מפרץ חיפה

איגוד ערים להגנת הסביבה באזור מפרץ חיפה פנה לרשויות המקומיות שבשטחו בקריאה לאסור את השימוש בטלפונים סלולאריים בתי הספר.

במכתב שיצא למחלקות החינוך ברשויות המקומיות מצד ד"ר מונה נופי-נעמה, מרכזת קרינה אלקטרומגנטית באיגוד, הומלץ להוציא הנחיה ברמת הרשות המקומית למוסדות החינוך האוסרת על שימוש במכשירים סלולאריים במהלך שהייתם של התלמידים בבתי הספר. במכתבה, מתבססת ד"ר נופי-נעמה על נייר עמדה ומספר חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך, הבריאות והגנת הסביבה, לפיהם נדרש לאסור באופן מוחלט שימוש בטלפון נייד בזמן שיעור ובחינות, אין להציבו על השולחן אלא סגור בתיק, אין לצלם בזמן שיעור ויש ליישם תכנית מותאמת גיל להקניית ידע בנושא קרינה ושימוש מושכל בטלפון סלולארי. לעומת דרישות חוזרי המנכ"ל, הטלפון שקיים בידי כל תלמיד (בידו, בכיסו או בתיקו), פועל באופן רציף במשך שהייתם של התלמידים בבית הספר. התצורה השקטה במשך השיעורים אמנם ממזערת רעש, אך לא קרינה.

ד"ר נופי-נעמה: "עפ"י דעות כל הרופאים, תלמידים הם אוכלוסייה הרגישה באופן מיוחד להשפעות סביבתיות כגון חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית. זה אבסורד שבתקופה של התפתחות טכנולוגית מואצת בה כמעט לכל ילד יש טלפון סלולארי ותוך שמתבצע מהלך משמעותי למדידת קרינה בבתי ספר וטיפול בליקויים המתגלים, עדיין לא קיים בפועל עיסוק מסודר בנושא הקרינה כחלק מתכני הלימודים ובקרב התלמידים. כמו כן, על המורים וההורים להוות דוגמא הן ברמת השימוש האישי בניידים והן למגר תופעה קיימת, בה מורים רבים עושים שימוש בטלפונים חכמים ומנחים את התלמידים להיעזר בתכנים המצויים באינטרנט באמצעות מנועי החיפוש בניידים, זאת כתחליף זמין וברור מאליו למחשבים שלא מצויים בכל כיתה."

בנוסף להמלצה זו, מציעים באיגוד להקדיש שעות לימוד כבר בימים הראשונים לשנת הלימודים, להקניית ידע חשוב בנושא החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית והדרכה לשימוש מושכל בטלפון הסלולרי: "אנו חייבים להקדים ולהנחיל הרגלים כבר בקרב ילדים קטנים, על מנת לצמצם את הפגיעה בהם ולחנך את הציבור בכלל להתנהגות נכונה שתוביל לצמצום החשיפה לקרינה".