Local חדשות
בוצה במפעל בזן
מפעלי בז"ן, עבודות להפחתת הזיהום
צילום: ואיל קבלאן, המשרד להגנת הסביבה

מפעלי קבוצת בז"ן בחיפה מבצעים עבודות להפחתת זיהום האוויר

במסגרת העבודות, שמתבצעות לדרישת המשרד להגנת הסביבה יוחלפו רכיבים דולפים ויותקנו מתקנים להפחתת פליטות

המשרד להגנת הסביבה מדווח כי בימים אלה החלו מפעלי קבוצת בז"ן במפרץ חיפה (בז"ן, כאו"ל, גדיב ושבח) בביצוע השבתה הדרגתית. על פי דרישות המשרד להגנת הסביבה יבוצע שדרוג מתקנים – החלפת רכיבים דולפים, התקנת מתקנים להפחתת פליטות ועבודות תחזוקה. בסוף ההליך צפויה הפחתה בזיהום האוויר ממפעלים אלה.

עוד נמסר כי "המשרד בודק ומנטר את התהליך ובמידה ויהיה חשש לחריגה בתקני איכות אוויר – היא תטופל והציבור יעודכן".