Local פוליטיקה מקומית
כרמל סלע אוג 2017
כרמל סלע, יעמדו בראש הוועדה
צילום: דוברות חוף הכרמל

ראש מועצת חוף הכרמל ישמש כיו"ר הוועדה במרכז המועצות האזוריות

כרמל סלע מחליף בתפקיד את יו"ר הוועדה הקודם, אריה שרון. סלע: הגענו למסקנה שעלינו להוביל ליצירת גוף מוביל דעה בנושאים חקלאיים ובנושאים הנוגעים להתיישבות במרחב הכפרי בכלל

החודש החלה בפעילותה הוועדה החקלאית החדשה במרכז המועצות האזוריות, אשר בראשה יעמוד כרמל סלע, ראש המועצה האזורית חוף הכרמל. סלע מחליף בתפקיד את יו"ר הוועדה הקודם, אריה שרון. לצד סלע חברים בוועדה ראשי המועצות: אייל בלום (ערבה תיכונה), אייל בצר (עמק יזרעאל), דויד אלחיאני (בקעת הירדן) עובד נור (גלבוע) ושי חג'ג' (מרחבים).

בישיבתה הראשונה בהרכבה החדש עסקה הוועדה בהצבת יעדים ונושאים לטיפול, ובראשם הפיכתה של הועדה לרלונטית יותר ויותר עבור החקלאים בחודשים האחרונים, בהם נתגלעו חילוקי דעות בתוך ציבור החקלאים, אשר פגעו ביכולתם של החקלאים ותושבי המרחב הכפרי להעמיד חזית מאוחדת למול משרדי הממשלה השונים אשר ביקשו לקדם רפורמות פוגעניות. בשל כך נידונה מערכת היחסים של הוועדה עם התאחדות החקלאים בישראל – על כל זרועותיה, ועם תנועות המושבים והקיבוצים. הוועדה תקדם הקמתו של פורום קבלת החלטות משותף לכלל הגופים, אשר יהווה גוף מוביל דעה בנושאים החקלאיים שעל הפרק, ובינם תשומות וגורמי ייצור מרכזיים (מים, קרקע, עובדים), ארנונה חקלאית, מבנה הוועדה החקלאית במועצות, קרן הון השקעות בחקלאות, טיפול בדור ההמשך במרחב הכפרי, רישוי עסקים בחקלאות, קידום חקלאות ברת קיימא וניהול המרחב החקלאי בכלל.

עמיר ריטוב, יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש מועצת לב השרון: "אני מודה לכרמל סלע על שלקח את המשימה החשובה והמאתגרת, וסומך על כישוריו. המועצות האזוריות הן אלו המופקדות על ניהול שטחי המרחב הכפרי והחקלאי, וככאלו לנו יש את הסמכויות והיכולות לקדם חזית אחידה, ולהביא להישגים מול משרדי הממשלה השונים".

יו"ר הוועדה כרמל סלע: "בשנה האחרונה מצאנו עצמנו במרכז המועצות כמתווכים בין ארגוני החקלאים וההתיישבות השונים, בשאלות בהן נדרשה דווקא עמידה איתנה כגוף אחד מול הממשלה. הגענו למסקנה שעלינו להוביל ליצירת גוף מוביל דעה בנושאים חקלאיים ובנושאים הנוגעים להתיישבות במרחב הכפרי בכלל. יש לחקלאות תפקיד מרכזי, לא רק בהיותה אסם המזון של מדינת ישראל ואזרחיה אלא גם בעיצוב תפישת המרחב הכפרי ומארג השטחים הפתוחים בישראל. ראינו כיצד מרכז המועצות הופך לרלוונטי יותר ויותר כגוף על המסוגל לתווך, לקדם תהליכים ולייצר חזית אחידה של כל מי שהחקלאות בישראל יקרה לליבו".