Local העיר שלי
עין חוד חיבור לביוב
חיבור עין חוד לביוב
צילום: דוברות מוא"ז חוף כרמל

היסטוריה: עין חוד חוברה למערכת ביב ציבורי והמאסף האזורי

במסגרת הפרויקט הונחה תשתית ביוב ציבורית אשר תאסוף את הביב מכל יחידות הדיור הקיימות

בימים אלו מסתיים פרויקט הקמת מערכת ביב ציבורית בעין חוד. הפרויקט בוצע על ידי החברה למי חוף הכרמל בע"מ ולאחר כחצי שנה של עבודות תשתית מורכבות.

במסגרת הפרויקט הונחה תשתית ביוב ציבורית אשר תאסוף את הביב מכל יחידות הדיור הקיימות. כיום היישוב מחובר למאסף האזורי פרויקט אשר הנחתו הסתיימה לפני כשנה.

תנאי השטח והטופוגרפיה המורכבת הכתיבו עבודה מורכבת וקשה אשר התאפשרה בעקבות שיתוף פעולה ועזרה מצד תושבי היישוב שסייעו בשיתוף פעולה מלא לטובת הצלחת הפרויקט.

השלמת הביוב הציבורי בעין חוד מביאה בשורה של ממש לתושבי הישוב והיישובים השכנים בכך שתפסק הזרמת הביוב לטבע והשפכים יגיעו ישירות למכון טיהור שפכים, ניר עציון.

בשנים האחרונות השקיעה המועצה רבות בישוב עין חוד לטובת הסדרת תשתיות העל ביישוב, בין השאר בוצע ריבוד אספלט, מדרכות, תאורת רחוב, הסדרת ביוב, חשמל ועוד.