Local העיר שלי
ישיבת מועצה, מתחם בולני
חתימת ההסכם לפיתוח המתחם
צילום: דוברות מועצה אזורית חוף כרמל

עתלית: נחתם הסכם הפיתוח לעבודות פיתוח במתחם "בולני"

מתחם "בולני" הממוקם מערבית למסילת הרכבת סמוך לשכונת נווה הפרחים בעתלית כולל שטח מתחם של כ 200 דונם ומורכב ממגרשים המיועדים לבינוי של כ 300 יחידות דיור צמודות קרקע, מגרשים ליעוד מבני ציבורי ושטחים ציבוריים פתוחים

במועצה אזורית חוף הכרמל נחתם הסכם הפיתוח לעבודות פיתוח מתחם "בולני", בעתלית.

מתחם "בולני" מכ/199/א הממוקם מערבית למסילת הרכבת סמוך לשכונת נווה הפרחים בעתלית כולל שטח מתחם של כ 200 דונם ומורכב ממגרשים המיועדים לבינוי של כ 300 יחידות דיור צמודות קרקע, מגרשים ליעוד מבני ציבורי ושטחים ציבוריים פתוחים.

לפי עקרונות הסכם הפיתוח, המועצה תגבה מבעלי המגרשים את היטלי הפיתוח עפ"י חוקי העזר, תעביר למנהלת את רוב ההיטלים לצורך ביצוע התשתיות הציבוריות במתחם ותשאיר חלק קטן מההיטלים בקופת המועצה לצורך ביצוע "תשתיות על" הרלוונטיות. העבודות יבוצעו בפיקוח צמוד של המועצה. במסגרת עבודות הפיתוח יבוצעו תשתיות מים, ביוב, ניקוז, סלילת כבישים ומדרכות, תאורה, הכנות לתשתיות חשמל ותקשורת, פיתוח נופי לרבות שטחים ציבוריים פתוחים עם מתקני משחקים והצללה. כמו כן תבוצע סוללה אקוסטית בחלק המזרחי של השכונה – הכל עפ"י הוראות התכנית המאושרת.

לדברי אינג' אסף וחנר מהנדס המועצה, "היקף הפרויקט כ 58 מיליון שקל ויבוצע בשלבים. בהתחלה יבוצעו כל התשתיות הנדרשות לצורך אישור הוצאת היתרי הבנייה ולאחר מכן עם התקדמות בניית יחידות הדיור יושלמו עבודות הפיתוח וכל התגמירים כגון ריצופים ועבודות הפיתוח הנופי. במקביל לפיתוח התשתיות בתוך השכונה, יבוצעו עבודות הקמת מובל ניקוז ראשי מערבי, אשר יקלוט את הנגר של שכונת בולני, חלק מהנגר של שכונת נווה הפרחים הסמוכה, נגר ממגרשים סמוכים (מתחם מכ/243), רח' הרקפת, סביון וסחלב ומתחם חכ/400 לכיוון הים. כמו כן, חלקו הדרומי של מתחם בולני יתנקז עם חלק מהנגר של שכונת נווה הפרחים לכוון נווה ים.. המועצה תדאג שתנועת המשאיות אשר יעבדו על פיתוח השכונה לא יעברו ככל הניתן דרך שכונת המגורים הסמוכה ולכן יוסדרו דרכי גישה חיצוניים היקפיים לשכונה מכוון מזרח".

כרמל סלע, ראש המועצה: " בשורה לבעלי המגרשים ולישוב עתלית. לאחר שנים נחתם הסכם הפיתוח לשכונת המגורים. מתחם בולני מצטרף לצמיחה האדירה ולפיתוח מאות יחידות דיור בעתלית".