Local העיר שלי
כפר הנוער רזיאל
תיכון עתיד רזיאל, המורים יתוגמלו
צילום: אתר בית הספר

מורי תיכון עתיד רזיאל בהרצליה, יזכו בתגמול כספי מיוחד

עובדי ההוראה בתיכון יזכו במשכורת הקרובה לתגמול הכספי בגין הצטיינות חברתית וערכית

תיכון עתיד רזיאל, הממוקם בכפר הנוער רזיאל, הוא התיכון היחיד מהרצליה הנכלל ברשימת 208 בתי הספר העל יסודיים שזכו בתגמול כספי בגין הצטיינות חברתית וערכית בשנת הלימודים תשע"ד. עובדי ההוראה באותם בתי ספר יזכו במשכורת הקרובה לתגמול כספי שנע בין 3,000 - 8,000 למורה, בהתאם להישגי בתי הספר. הקריטריונים להצטיינות נוסחו בהסכמה שבין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר, במסגרת ההסכם "עוז לתמורה".

התגמול ניתן לחטיבות עליונות מכלל המחוזות ומכלל המגזרים, ומכל רמות הטיפוח. סך התקצוב לכלל בתי הספר נאמד ב- 50 מיליון שקלים. מתוך כ- 500 חטיבות עליונות שעמדו בתנאי הסף, זכו 208 בתי ספר לתגמול שיינתן לכלל מורי צוות בית הספר. מדובר ב- 40% של בתי הספר שהשיגו את ההישגים הטובים ביותר. כאמור, שלושת התיכוניים הגדולים בעיר (היובל, הראשונים והחדש) אינם נכללים ברשימה המכובדת.

במכתב למנהלי בתי הספר ציין המשרד: "זכייה זאת הינה אות הערכה למנהיגותך, ולעשייה החינוכית המעמיקה של צוות המורים בהנהגתך, והיא מעידה על כך שהמצוינות הבית ספרית בבית הספר בהנהגתך נוגעת בכל תחומי החיים החינוכיים- הערכיים וחברתיים לא פחות מהלימודיים".

במשרד החינוך מוסיפים ומדגישים, כי הקריטריונים לתגמול אינם מכוונים לבתי הספר בעלי ההישגים הגבוהים ביותר, אלא לבתי הספר שחוללו את השינוי המשמעותי ביותר בקרב הלומדים. התגמול הדיפרנציאלי מחושב על פי אחוז השיפור שביצעו בתי הספר ביחס לשנה הקודמת. הדגש ניתן על שיעור השינוי ולא על הציון הסופי.
sharony@local.co.il