Local העיר שלי
הפגנה מתנגיד תוכנית מתאר, מול ועדה מקומית 26.6.17
מחאה נגד תוכנית המתאר בחודש יוני 2017
צילום: פרטי

"לגבש תוכנית מתאר חדשה לעיר בשיתוף אמיתי של הציבור"

פעילי מטה המאבק לבינוי שפוי – "הרצליה איכות חיים" דורשים מהעירייה לעמוד בהתחייבותה כלפי התושבים וכלפי הוועדה המחוזית ולפעול בהקדם כדי לגבש תוכנית מתאר חדשה בשיתוף ציבור מלא. עוד דורשים במטה שפרטיה המלאים של תוכנית המתאר החדשה יפורסמו עד חודש יוני 2018

תוכנית המתאר של הרצליה אמנם הוקפאה על ידי הוועדה המחוזית, אבל נראה שהמאבק בעניין רחוק מלהסתיים.

פעילי מטה המאבק לבינוי שפוי – "הרצליה איכות חיים" דורשים מהעירייה לעמוד בהתחייבותה כלפי התושבים וכלפי הוועדה המחוזית ולפעול בהקדם כדי לגבש תוכנית מתאר חדשה בשיתוף ציבור מלא ואמיתי , תוך כדי התכנון ולא אחריו, תוך שמירה על צביון העיר ושכונותיה ומותנה בקיומן של תשתיות הנדרשות (תחבורה, מוסדות חינוך, מים, חשמל, ביוב בריאות וכו') וכל זאת בטרם יישום הבניה בעיר.

בכנס פעילים שהתקיים לאחרונה, בנוכחות עשרות פעילים מכל רחבי העיר, הוחלט לדרוש מהעירייה לשתף את התושבים בתכנון מחדש של תוכנית המתאר אשר הוחזרה מהועדה המחוזית בחודש ספטמבר האחרון.

מטה המאבק דורש שפרטיה המלאים של תוכנית המתאר החדשה יפורסמו עד חודש יוני 2018, זאת כדי שכלל הציבור יהיה שותף ומודע עוד לפני הבחירות המוניציפליות שיתקיימו בסוף אוקטובר 2018, מהו מצע הבחירות ומחויבותו של ראש העירייה כלפי שמירת צביונה של העיר, שכונותיה ואיכות חיי תושביה.

ממטה המאבק נמסר השבוע: דרישתנו זו באה לאחר שהעירייה מתמהמהת, לא משתפת את הציבור בהכנת המתווה וללא שיתוף הציבור וגיבוש מחדש של תוכנית המתאר, כנראה, בניסיון לדחות את הכנסת השינויים הנדרשים לאחר הבחירות לרשויות המקומיות. יש לזכור כי הוועדה המחוזית ביקשה מהעירייה לקיים שיתוף ציבור מלא לגיבוש תוכנית מתאר שעונה לנושאים כגון תשתיות בעיר ולנושאים נוספים
מטה המאבק ניהל בשבועות האחרונים התייעצויות עם אנשי המקצוע בכל תחומי תכנון ובניה וגיבש עקרונות מנחים לתוכנית מתאר חדשה הכוללים הגדלת העיר באופן סביר תוך שמירה על צביון העיר ושכונותיה, ביצוע תשתיות כתנאי לבניה, שלביות בתכנון, הגבלת גובה הבניה ל-10 קומות, השארת השטחים הפתוחים להחלטת הדורות הבאים, האצת פיתוח תחבורה ציבורית ושתילת עצים בכל מדרכה ושביל לאופניים".

במכתב ששיגר השבוע מטה המאבק לראש העירייה, משה פדלון, צוין: "בתוך זמן קצר עומדת להסתיים תקופת 60 הימים אותם הקציבה הוועדה המחוזית בהחלטתה מיום 12.9.17 להצגת המתווה לתכנון מחדש של תוכנית המתאר. כחלק מאותו מתווה הורתה הוועדה על קיומו של הליך שיתוף ציבור העונה לכל הנושאים החשובים הנדרשים לדיון מחודש שפורטו בהחלטה ובכל מקרה לכל היבטי התוכנית כפי שנכתב במפורש בהחלטתה של הועדה המחוזית. עמדתנו היא כי שיתוף ציבור חייב להתרחש תוך כדי התכנון ולא לאחריו, להתנהל על ידי חברה חיצונית שמתמחה בניהול תהליכים כאלה, בדיונים פתוחים שיתועדו במקצועיות ובשקיפות עם קבוצות מייצגות של תושבים ולא עם תושבים אקראיים. כמייצגים אלפים מתושבי הרצליה מרוב שכונות העיר העומדים על כך שהרצליה תזכה בתוכנית פיתוח ובנייה שפויה אנו מבקשים ממך לקיים את מחויבותך לתושבי העיר ולהציג את פרטי המתווה כולו ואת התוכנית לשיתוף ציבור עוד בטרם יוגשו לוועדה המחוזית. אנו מוכנים בעזרת מומחים מקצועיים בתחומים שונים לתרום את חלקנו
כציבור פעיל ואכפתי בהליך זה של תכנון עתידה של הרצליה לכל אורך תהליך הכנת התוכנית עד הפקדתה מחדש. אנו מבקשים התייחסותך ותשובתך למכתבנו זה בהקדם".

מהעירייה נמסר: "השינויים בתוכנית המיתאר של הרצליה ייקבעו על ידי תושבי העיר. זאת, בתהליך שקוף, יסודי ועמוק של שיתוף הציבור שייערך באמצעות צוות מומחים חיצוני שנקבע לנושא. לוחות הזמנים מוכתבים על ידי הוועדה המחוזית".