Local פוליטיקה מקומית
יוסף לונדון אוק 2017
יוסף לונדון. ליישם ערכי מרצ
צילום: פרטי

הכר את החבר

סדרת הכתבות להיכרות עם חברי המועצה בהרצליה נמשכת עם יוסף לונדון (בן 66, ניהל בעבר ארגונים במגזר הפרטי והציבורי) מסיעת הרצליה שלנו – מרצ


יוסף, מדוע רצית לכהן כחבר מועצה?

"אני חבר במרצ ואני רוצה ליישם את הערכים של מרצ בהרצליה. הערכים הרלוונטיים במישור המוניציפאלי הם: שירות איכותי לתושבי הרצליה, מנהל תקין, יושרה, שקיפות, שמירה על הצביון של הרצליה כעיר חופשית, והתחשבות בערכים ובצרכים של הציבור הדתי".

אלו תפקידים אתה ממלא?

"יו"ר הוועדה לפריסת מצלמות במרחב הציבורי, חברות בוועדות: תכנון ובניה, כספים, ביקורת, מכרזים, הקצאת קרקעות, ועדת יקיר העיר וועדת המשנה לתמיכות. חברות בדירקטוריונים: בני הרצליה, בית הורים כספי, העמותה למען התושב הוותיק והחברה לפיתוח הרצליה".

מהם הדברים העיקריים שקידמת כחבר מועצה?

"במסגרת חברותי בוועדת המשנה לתכנון ובנייה, ביקשתי שבמתחמי פינוי בינוי, תוקם קרן על חשבון היזם, על מנת לממן את תחזוקת המבנים (ועד בית), לבעלי דירות מעוטי יכולת שזו דירתם היחידה. המטרה של קרן זו לאפשר לדיירים הנוכחיים הגרים במתחם, להישאר לגור באותו המקום. בנוסף פניתי בבקשה לבחון את האפשרות, לא להעלות את תשלומי הארנונה במתחמי פינוי בינוי, בגין שינוי הסיווג של המתחם, לדיירים הקיימים, שימשיכו לגור במתחם. הובלתי קו תקיף נגד הבניה בתע"ש נוף ים, כל עוד לא יושלם טיהור מלא של המתחם. הענקת תמיכה לעמותות חופשיות המלמדות את ארון הספרים היהודי במערכת החינוך. עמותות אלו עוסקות בהקניית ידע ולא בהדתה. הגברת השקיפות של פעולות העירייה. נראה כי לפעילותי בנושא השקיפות, הייתה תרומה לציון הגבוה, שהרצליה קיבלה לאחרונה, בנושא זה. פעלתי גם לקבלות שבת לציבור החופשי במרינה בחודשי הקיץ".

מהם שלושת הדברים הכי טובים בעיר ושלושת הנושאים הטעונים שיפור?

"מערכת החינוך, השטחים הירוקים המטופחים, וההסעות בשבת בחינם בתקופת הקיץ, לפארק ולחופים המרהיבים של הרצליה. ראוי לציין את הפעילות הענפה, המגוונת והאיכותית לבני הגיל השלישי. אני מקווה שבעקבות הרפורמה שבוצעה לאחרונה בתחום התחבורה, יהיה שיפור בנושא זה. יש להגביר את האכיפה בנושא הבניה, וכן להגביר את האכיפה בכל הקשור לנראות של המרחב הציבורי. אחד הדברים החמורים ביותר שאירעו בקדנציה זו, הייתה ההחלטה הנוראה להנציח בהרצליה את רחבעם זאבי. אני שב וקורא לציבור, להביע את מחאתו נגד ההחלטה, הממיטה קלון על העיר".

האם תתמודד בבחירות הבאות למועצה ואם כן במסגרת איזו סיעה?

"אני אתמודד כחבר במפלגת מרצ".