Local העיר שלי
נפתלי בנט
נפתלי בנט. יזם מסגרת חינוכית בחופשות
צילום: פרטי

"התוכנית של משרד החינוך אינה נכונה ומתאימה להרצליה"

משרד החינוך יזם תוכנית מיוחדת לגילאי 9-3 שתופעל בחופשת הפסח. ועד הורי גני הילדים בהרצליה גורס כי התוכנית פחות טובה מהמצב הקיים כיום בצהרונים. העירייה מסכימה עם ההורים

ועד הורי גני הילדים בהרצליה מתנגד להיכלל בתוכנית "מסגרות חינוכיות בחופשות" שהוציא לאחרונה משרד החינוך ובו קריטריונים לתקצוב הרשויות מקומיות עבור גילאי 3 עד 9. מדובר על תוכנית שתופעל במשך 5 ימים בחופשת הפסח ובה יהיו פעילויות תרבות למידה והעשרה, פעילויות חברתיות וערכיות וקריאה.

על פי התוכנית, שעות הפעילות יהיו בין השעות 8:00 ל- 13:00 כאשר מספר הילדים הממוצע בקבוצת גן יהיה 22 ילדים בגן רגיל ו-8 ילדים בגן חינוך מיוחד. בכל גן יהיו 2 אנשי צוות.

ועד ההורים של הגנים בהרצליה גורס, כאמור, כי התוכנית פחות טובה מהמצב הקיים כיום בצהרונים.
בוועד אמרו השבוע: "אם מיישמים את התוכנית ההורים משלמים 30 שקל ליום מ 8:00-13:00. כדי להגיע ליום מלא יש להוסיף תשלום על שעות כוח אדם, ארוחת צהריים ותנאים נוספים. מגיעים לאותה עלות המשוקללת היום במחיר שהורים שילמו כבר עבור הצהרון, אבל לפי התוכנית מקבלים פחות: לפי התוכנית אין סייעת שלישית, ואצלנו יש מעל כמות מסוימת של ילדים, אין ארוחת בוקר, מתחילים בשעה 8:00 במקום 7:45 ולפי הקול קורא לחוג יש עלות נוספת. מכל זה אנו מסיקים שילדים הרשומים לצהרונים רק מפסידים".

בוועד מוסיפים כי: "בנוסף, כבר נכוונו השנה מכניסה לתוכנית שאמורה להיטיב איתנו ועשתה בדיוק ההיפך. אנחנו חושבים שעדיף לתת לערים אחרות להיות נסייניות, ואם נראה שזה מוצלח נבקש להצטרף בקייטנה הבאה. בכל מקרה, אנחנו מנסים לגבש פתרון גם לילדים שאינם רשומים לצהרון ומחכים לעדכונים ממשרד החינוך לקול קורא".

מהעירייה נמסר: "גם אנחנו מסכימים שתוכנית משרד החינוך אינה נכונה ומתאימה. בשבוע הבא תתקיים ישיבה עם ועד גני הילדים. כל החלטה שתתקבל - תתקבל ביחד - תוך התחשבות בצרכי הילדים וברצונות ההורים".