Local העיר שלי
מרום שיף יו"ר הנהגת ההורים בהוד השרון
מירום שיף, להמתין מעט
צילום: פרטי

"אנו שמחים על התהליך ועל הרצון הטוב מצד העירייה וחברת 'מוסדות"'

הנהגת ההורים בהוד השרון עדכנה את ההורים לגבי הסיכומים שהושגו בנוגע לניהול הצהרונים. בין היתר יוקם מרכז מידע להורים ולנשות הצוות שבצהרונים, שיעברו תכנית הכשרה מותאמות לגילאי הילדים שבצהרון

בהמשך למחאת הצהרונים בהוד השרון פרסמו בשבוע שעבר יושבי ראש הנהגת ההורים היישובית מירום שיף, ויו"ר הנהגת הורי גני הילדים, מעיין דלל מזרחי הודעת הבהרה להורי הצהרונים: "התקיימה ביום ד' אחר הצהריים פגישה עם מר חי אדיב - ראש העיר, משה חנוכה - יו"ר דירקטוריון מוסדות, בה סוכמו העקרונות המרכזיים: הצהרונים ינוהלו ע״י צוות מקצועי חינוכי בראשות חנה מזוז (אשת חינוך ששימשה בעבר מפקחת במשרד החינוך). חנה מזוז תנהל תקציב עצמאי של הצהרון שכולו לטובת חינוך, בטחון, תזונה ורווחת ילדי הצהרונים. הניהול המקצועי של חנה מזוז יעשה בשיתוף אגף החינוך. בשבוע הבא תתקיים ישיבה עם חנה, אנשי אגף החינוך והנהגת ההורים. בישיבה תוצג תכנית חינוכית עם הלימה לגני הבוקר".

עוד ציינו בהודעה כי יוקם מרכז מידע להורים ולנשות הצוות שבצהרונים, שיעברו תכנית הכשרה מותאמות לגילאי הילדים שבצהרון. יוקם צוות היגוי בשיתוף הנהגת הורי הגנים שכל התהליכים הקשורים לצהרונים יהיו שקופים לו. לצוות יקבעו פגישות קבועות . ילדים אלרגנים לא יישאו בתשלום נוסף מעבר לתשלום הבסיסי לצהרון ולילדי החינוך המיוחד יפתחו צהרונים בגני האם.

"מספר אנשי הצוות בגני הטרום טרום יהיה כפי שנהוג בגנים בשעות הבוקר ולא יפחת מ-3 אנשי צוות", ציינו בהודעה, "בשבוע הבא יתקיימו ישיבות על נספח עדכון לחוזה. יערכו ישיבות משותפות בין הגורמים הרלוונטיים והנהגת הורי הגנים, על קיום צהרון ביום שישי בחודש יולי והורדת מחיר הצהרונים. לא יהיה איחוד או פיצול צהרונים. בתחילת השנה ישובצו נשות צוות קבועות והשיבוץ ישלח להורים. במידה ויוחלט לשלב בני שרות ומחויבות אישית בצהרונים הם יהוו תגבור לא כחלק ממצבת כ״א הקבועה של הצהרון".

"אנו שמחים על התהליך ועל הרצון הטוב מצד העירייה וחברת מוסדות חינוך לשפר באופן משמעותי את הקיים ולשמוע את קולות ההורים. נבקש מכם ההורים להמתין עוד מעט עד שההסכמות תיחתמנה ואז ניתן יהיה לחזור ולהירשם לצהרונים", כך לשון ההודעה.