Local חדשות
בית משפט חדש לשימוש (פרופורציות נכונות)
תובעים את העירייה (תמונה להמחשה)
צילום: clipart

בעלי זכויות בקרקע בהוד השרון תובעים את העירייה בסכום של 8.5 מיליון שקלים

התובעים טוענים כי חויבו על ידי העירייה באגרת בנייה בגין שטח מרפסות אשר אינו מהווה חלק משטח הבניין לצורך חיוב באגרת בנייה, וכן בהיטל תיעול ובהיטלי סלילה גבוהים מן הנדרש

לבית המשפט המחוזי מרכז הוגשה תביעתם של 11 בעלי זכויות בקרקע בהוד השרון, על ידי משרד עורכי הדין מיכאל רוזן, בה הם דורשים מהעירייה סכום של 8,562,222 שקלים בגין אגרות והיטלי פיתוח שגבתה העירייה טרם בנייתם של 2 בנייני מגורים ברחוב עזר וייצמן 2 במגדיאל.

התובעים טוענים כי חויבו על ידי העירייה באגרת בנייה בגין שטח מרפסות אשר אינו מהווה חלק משטח הבניין לצורך חיוב באגרת בנייה, בהיטל תיעול ובהיטלי סלילה "הגבוהים מן הנדרש, באופן שהביא להעשרת קופת הנתבעת שלא כדין", לשון התביעה. בהמשך מפרטים התובעים את הפגמים שנפלו לכאורה בתחשיבי הגביה של העירייה וטוענים כי חויבו בהיטלי סלילה, שלא כדין, בדומה לחיוב שנגבה בהוצאות התכנון.

מעיריית הוד השרון נמסר בתגובה: "התביעה טרם נמסרה לעירייה. לכשתתקבל תגיב העירייה בהתאם לקבוע בדין".

zeevshraga1978@gmail.com