Local חדשות
עדולם, תצפית לשפלת יהודה
תצפית לשפלת יהודה
צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע

המשרד להגנת הסביבה: לא לאשר את ניסוי פצלי השמן

בחוות הדעת של המשרד נקבע כי הפרויקט עלול להביא לזיהומים חמורים באזור וכי חסר מידע רב שהינו הכרחי לאישור הפרויקט

המשרד להגנת הסביבה הודיע לוועדת התכנון והבנייה כי לאחר שבחן את המסמכים הסביבתיים שהגישו יזמי הפרויקט להפקת נפט מפצלי שמן, אין לבצע את הפרויקט. מחר (שני) תתכנס הוועדה המחוזית בירושלים לתכנון ובנייה על מנת לאשר את קידוחי הניסיון להפקת נפט מפצלי שמן באזור שפלת יהודה ובפרט בחבל עדולם. עמדת המשרד קובעת כי לאחר בחינת כלל המידע, אין לאשר גם את קידוחי הניסיון.

חוות הדעת של המשרד קובעת כי הפרויקט עלול לסכן את הסביבה באופן בלתי הפיך והיא נימקה את החלטתה בסיבות הבאות:

- גם לאחר בדיקת המסמך הסביבתי שהגיש היזם ובו מתוארת השפעת הפרויקט על הסביבה, ישנו מחסור במידע מהותי שיאפשר אישור מושכל של הפרויקט על בסיס מקצועי רחב.
- כבר מהמידע הקיים כיום עולה כי הפרויקט עלול לפגוע באופן קשה במי התהום, בקרקע ובסביבה הרחבה כבר בשלב הניסוי ובוודאי בשלב ההפקה המסחרית.
- לא קיימת הפקה של נפט בשיטה המבוקשת בשום מקום בעולם. הניסיון בעולם מצומצם ביותר וגם מתקני הניסוי הבודדים שקיימים בחו"ל לא הצליחו להביא לקידום הנושא.
- קידום הפקת נפט מפצלי שמן סותר את מדיניות הממשלה לקדם תחליפי נפט לתחבורה ולהפחתת זיהום האוויר ופליטת גזי חממה.
- השטח בו מתוכנן הפרויקט הינו שטח ייחודי וחשוב מאוד הן מבחינה אקולוגית, נופית והיסטורית. בנוסף, לשטח זה חשיבות גבוהה בהיבטי מגוון ביולוגי, מורשת ושטחים פתוחים לפנאי נופש ותיירות.

כזכור, קואליציה רחבה של ארגוני סביבה, הכוללת את החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין, קק"ל, רשות הטבע והגנים, מטה המאבק "בשביל עדולם", גרינפיס, מגמה ירוקה, יוזמת האנרגיה הטובה, יחד עם שלוש המועצות האזוריות - מטה יהודה, יואב ולכיש, מתנגדים לתכנית ועומדים להיאבק על שמירת ערכי הטבע, הנוף והשטחים הפתוחים של שפלת יהודה.

בחברה להגנת הטבע אומרים כי הוועדה תצטרך להחליט האם המרחב יישאר טבעי ופתוח וימשיך לשגשג כאזור לפנאי, נופש ותיירות, או שייתפס על ידי תעשיית נפט מזהמת ומזיקה לטבע, לסביבה ולציבור.