Local פוליטיקה מקומית
לוגו לוקואל
צילום: ארכיון

הישיבה שלא הייתה

ישיבת מועצה בכפר סבא, בה היו אמורים חברי המועצה לאשר מחדש מכירתה של קרקע עירונית ברחוב הראשונים, בוטלה כשעה וחצי לפני המועד בו הייתה אמורה להתקיים

ביום ראשון השבוע, אמורה הייתה להתקיים בכפר סבא ישיבת מועצה נוספת פרט לישיבת הארנונה ומליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (ראו כתבות נפרדות), בה היו אמורים חברי המועצה לאשר מחדש מכירתה של קרקע עירונית ברחוב הראשונים בכפר סבא, זאת בהמשך למכרז שנערך בנושא ובו התקבלו חמש הצעות, הזוכה ביניהן בסכום של 7,755,000 שקלים.חברי המועצה כבר הצביעו על סעיף זה בישיבת המועצה האחרונה ואישרו אותו, אולם התבקשו לאשר שוב את המכירה, כיוון שההצעה הקודמת לא התקבלה ברוב הדרוש על פי חוק עסקאות במקרקעין - רוב חברי המועצה, להבדיל מרוב חברי המועצה שנכחו בישיבה.כשעה וחצי טרם הישיבה נשלחה הודעה רשמית לחברי המועצה, על דחיית הישיבה שאינה מן המניין והעברת הנושא להצבעה בישיבה הבאה שמן המניין. בקואליציה טענו כי ההחלטה נבעה מחששה של הנהלת העירייה, כי חברי הקואליציה הזועמים נוכח תכנית המתאר עלולים להצביע כנגד המכירה או להימנע.מעיריית כפר סבא נמסר בתגובה: "הדיון נדחה עקב הדיון בנושאים רחבי ההיקף בהם תכנית המתאר והארנונה. על כן, הוחלט לדחות את דיון בעסקת מכירת הקרקע לישיבת המועצה הקרובה בחודש יולי". zeevshraga1978@gmail.com