Local פוליטיקה מקומית
צביקה צרפתי, פברואר 2017
צביקה צרפתי, "פעלנו בנחישות"
צילום: פרטי

הוועדה המחוזית לעיריית כפר סבא: לא ניתן למשוך את תוכנית המתאר

בהודעה שקיבלה העירייה בנושא מהוועדה המחוזית נכתב כי, "תוכנית המתאר הכוללנית של כפר סבא הופקדה כדין בסמכות הוועדה המחוזית, משכך אין בהחלטת הוועדה המקומית כדי להביא לביטולה". החלטת המועצה על משיכת התוכנית תידון במסגרת ההתנגדויות

בעיריית כפר סבא התקבלה השבוע תגובתה של הוועדה המחוזית, לפיה לא ניתן למשוך את תוכנית המתאר בחזרה.

לדברי צביקה צרפתי, מ"מ וסגן ראש העירייה: "עם החלטת ישיבת המליאה המקומית לתכנון ובנייה מיום ה- 18.6.17 פעלנו בנחישות ובכל הדרכים שעמדו בפנינו ע"פ החוק, אל מול הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, על מנת למשוך את תוכנית המתאר הכוללנית לעיר כפר סבא. למרות הנחישות שהפגנו מיום שנתקבלה ההחלטה, פעלנו ללא לאות ובאסרטיביות מול הוועדה המחוזית למשיכת תוכנית המתאר שהופקדה, ולצערנו זו החליטה שלא לאשר את בקשתנו למשיכת התוכנית, אלא לכלול את ההחלטה במסגרת דיוני ההתנגדויות. בימים אלו קיבלנו תשובה מהיועץ המשפטי לוועדה המחוזית מחוז מרכז, ניצן בן ארויה, בזו הלשון: 'תוכנית המתאר הכוללנית של העיר כפר סבא הופקדה כדין בסמכות הוועדה המחוזית, משכך אין בהחלטת הוועדה המקומית כדי להביא לביטולה. מבלי לגרוע מן האמור, במסגרת הליך ההתנגדויות תובא גם החלטת המועצה מיום 16.6.17 והיא תידון כהתנגדות לכל דבר ועניין".