Local חדשות
מנוחה נכונה
בית העלמין האזרחי "מנוחה נכונה"
צילום: פרטי

אין להם מנוחה (נכונה)

רשם העמותות העביר מכתב התראה לפני פירוק לעמותת "מנוחה נכונה", זאת בעקבות דוח ביקורת חריף על התנהלותה. "פירוק העמותה יפגע בזכויותיהם של אלו אשר רוצים להיקבר בקבורה אזרחית", נמסר מהעמותה

עמותת "מנוחה נכונה כפר סבא" היא עמותה שהוקמה בשנת 2001 ועוסקת בקבורה אזרחית. בחודש מרס 2014 יצא דו"ח מטעם המשרד לשירותי דת שהצביע על ליקויים רבים בעמותה ועיקרי הטענות נגעו להתקשרות העמותה בהסכמים לא סבירים עם חברה עסקית פרטית, הסכמים שאפשרו לחברה לקבל חלק הארי מהכנסות העמותה בגין הפעלת בית עלמין לקבורה אזרחית בכפר סבא, במקום העברת הכספים לעמותה ושימוש בהם למטרותיה הציבוריות.

בהודעה שיצאה ממשרד המשפטים הודגש כי, "הקרקע בה מנוהל בית העלמין היא קרקע ציבורית. העמותה, שהיא תאגיד ללא מטרות רווח וקיבלה לידיה את הקרקע לצורך ביצוע קבורה אזרחית, איפשרה לחברה הפרטית לנהל את פעילות בית העלמין ולקבל כמעט את כל רווחים הנובעים מפעילות זו בניגוד לדין".

עוד נכתב בהודעה כי, "נמצא כי העמותה התנהלה בניגוד לחוק, ובמקום לשמור על האינטרס הציבורי ועל כספי הציבור שהיו באחריותה, אפשרו את העברת הכספים לגוף פרטי".

"נוכח האמור", נכתב בהודעה, "לא נותר מנוס אלא להמליץ על הגשת בקשה לפירוק העמותה. תיק העמותה הועבר להמשך טיפול מחלקת אכיפה ובקרה ברשות התאגידים אשר שלחה לעמותה בהתאם לחוק העמותות מכתב התראה לפני הגשת בקשת פירוק".

מעמותת "מנוחה נכונה לכולם" נמסר: "במהלך השנים גורמים שונים ניסו לתקוע מקלות בגלגלי העמותה, ככל הנראה מתוך השקפת עולם המנוגדת להשקפת עולמם של מייסדי העמותה. עיקרה של ההתראה לפני פירוק עוסקת בהתקשרות עסקית אחת ובודדת של העמותה. פירוק העמותה יגרום לתוצאות חמורות ובלתי הפיכות ויפגע בזכויותיהם של אלו אשר רוצים להיקבר בקבורה אזרחית. מכל מקום, העמותה תגיב בדרכים המקובלות למכתב ההתראה לפני פירוק".


zeevshraga1978@gmail.com