Local העיר שלי
גן ילדים
ההורים מבקשים את דוחות הבטיחות (תמונה להמחשה)
צילום: clipart

ועד הורי הגנים בכפר סבא דורש מהעירייה לקבל את דו"חות הבטיחות בגני הילדים

לטענת הוועד, למרות פניות חוזרות ונשנות, העירייה לא נענתה לבקשתם ולכן ביקשו מההורים לשלוח בקשה פרטנית לקבלת דו"ח הבטיחות של הגנים בהם לומדים ילדיהם

עם פתיחתה של שנת הלימודים ביקשו בוועד הורי הגנים בכפר סבא לעמוד מקרוב אחרי דו"חות הבטיחות המבוצעות בגני הילדים כמדי שנה, לצורך קבלת אישור הפעילות במבנה הגן, בחצר ובכל הנלווה להם. השבוע, כך נראה, נמאס לוועד "לרדוף אחרי העירייה" ועל כן פרסמו הודעה רשמית בה חשפו בפני הורי הגנים כי בקשתם לקבל את דו"חות הבטיחות מהעירייה, לא נענו.

"במשך שבועות ארוכים אנו עושים מאמצים רבים לקבל את דוחות הבטיחות של כלל הגנים בעיר ולפרסמם באופן מרוכז, כדי שיהיו זמינים לעיון להורי הגנים", נכתב בהודעת ועד הורי הגנים, "לצערנו, למרות פניות חוזרות ונשנות, לא זכינו לשיתוף פעולה בנושא, ועל כן אנו מבקשים מכל אחד ואחד מכם, לשלוח בקשה פרטנית לקבלת דוח הבטיחות של הגן בו לומד ילדכם. אנו משוכנעים שבסופו של דבר, הבקשות תיענינה בחיוב, ודוחות הבטיחות של כלל מוסדות החינוך בעיר יהיו זמינים באופן מקוון, מידי שנה, מיד עם פתיחת שנת הלימודים".

חבר המועצה עו"ד יובל לוי פנה גם הוא אל ממלא מקום ראש העירייה, צביקה צרפתי ואל מנהלת אגף החינוך, ד״ר אורלי פרומן והעביר בקשה לפי סעיף 140א לפקודת העיריות, בה כתב כי, "אבקש לקבל לידי את כל העתקי אישורי הבטיחות לפתיחת השנה, לכל מוסדות החינוך או לחילופין, במקום שאין אישור, את המסמכים המעידים על המצב הנוכחי ועל הסיבות להיעדר אישורים".

מהעירייה נמסר בתגובה, "עיריית כפר סבא פועלת כשלנגד עיניה בטיחותם ושלומם של ילדי כפר סבא. כבכל שנת לימודים, נפתחה גם שנת הלימודים הנוכחית עם כל אישורי הבטיחות הנדרשים על פי חוק. כל מוסדות החינוך נבדקו במהלך חופשת הקיץ ולקראת פתיחת שנת הלימודים ע"י ממונה הבטיחות העירוני או מי מטעמו ובכל מקום, בו אותרו מפגעים שעלולים לסכן את שלום הילדים, תוקנו הליקויים. זאת בנוסף לביקורות הבטיחות המתבצעות באופן שוטף במהלך שנת הלימודים. חשוב להדגיש כי כל אישורי הבטיחות מוצגים בשקיפות באתר האינטרנט העירוני".

בוועד מסרבים לקבל את תגובת העירייה וטוענים כי אכן אישורי הבטיחות הוצגו להם כבר לפני שבועיים, אולם הם מבקשים לראות את הדו"חות המלאים כדי לעמוד על טיב הליקויים הדורשים טיפול מיידי או כאלה שיכולים להידחות על בסיס טיפול שוטף.



zeevshraga1978@gmail.com