Local העיר שלי
דוד תורג'מן (מבקר עיריית כפס)
דוד ציון תורג'מן, דו"ח מפורט
צילום: דוברות

חריגות ברמות הקרינה במוסדות חינוך בכפר סבא

כך עולה מדו"ח מבקר העירייה לשנת 2016. עוד מגלה הדו"ח כי לא מבוצעות מדידות גז ראדון בכל בתי הספר וגני הילדים, העירייה אינה גוררת רכבים במסגרת הזמן הקבועה בחוק וחל גידול של 22% בקריאות למוקד בנושאי תברואה מונעת והדברה

כבכל שנה בחודש נובמבר, אנו מביאים לכם את עיקרי דו"ח מבקר עיריית כפר סבא מספר 40 לשנת 2016. בדו"ח מפורט מתייחס מבקר העירייה, דוד ציון תורג'מן, למספר נושאים הקשורים לחיי היום יום בעיר.

נוכחות בחרי מועצה בישיבותהנושא הראשון הוא נוכחות חברי מועצת העירייה בישיבות מועצת העיר ובישיבות ועדותיה. על פי הדו"ח, נערכה בדיקה של נוכחות של חברי מועצת העירייה מה-1.1.2016 עד ה-31.12.16, בישיבות מועצת העירה; בישיבות ועדות החובה ובוועדות הרשות של העירייה. המבקר מציין כי, " רישום פרוטוקולי הוועדות לוקה בחסר ואינו אחיד. אין הקפדה מלאה על רישום נוכחות חברי הוועדה - משתתפים, חסרים, נוכחים (סגל מקצועי, מוזמנים) אין מספור פרוטוקול; אין רישום שעת פתיחת הישיבה. לפיכך, לא ניתן לדעת מה המניין שנכח בפתיחת הישיבה. הביקורת מציינת כי במסגרת קובץ ההנחיות החדש, שהופץ כאמור, נקבעה תצורה אחידה של פרוטוקול לניהול ורישום פרוטוקולי ועדות העירייה שיכלול: ציון מספר פרוטוקול ; תאריך הישיבה (עברי ולועזי) שמות החברים המשתתפים בישיבה; שמות החברים החסרים; שמות המוזמנים; סדר היום; עיקרי דברי המשתתפים; תוצאות ההצבעות; החלטות".

עוד ציין המבקר כי, "אין הקפדה על כינוס כל ועדות החובה 4 פעמים בשנה לכל הפחות, כפי שמתחייב מהאמור בסעיף 166(אא) בפקודת העיריות." 6 וועדות החובה שלא התכנסו בשנת 2016 כמתחייב הן הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, הוועדה לבטיחות בדרכים, ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור, ועדת הביטחון, ועדה לקידום מעמד הילד והוועדה החקלאית".

לקיחת מלוות ומחלקת הפיקוח על הבנייהבהמשך מתייחס המבקר לנושא המלוות, המאפשרות לעירייה לקבל מימון חיצוני משלים הנדרש לה לצורך השקעה בפרויקטי תשתית ובפרויקטי פיתוח וזאת בטרם קבלת הכנסות העתידיות הצפויות מהם. "בשנים 2013 – 2015, עמדה העירייה בכל התנאים ללקיחת מלוות שאינן חייבות בצו השר המחויב לפי פקודת העיריות סעיף 201 א"', כותב המבקר. בהמשך בודק המבקר את מחלקת הפיקוח על הבנייה והממשקים עם התובעת העירונית. בנושא כוח האדם כותב המבקר כי, "בהיעדר רכזת במחלקת הפיקוח על הבנייה בתקופות מסוימות נוצר עיכוב בעבודת הפיקוח על הבנייה בנושאים הבאים: עיכוב העברת תיקי חקירה לתובע העירוני, עיכוב במתן תשובות לפניות הציבור, עיכוב בהוצאת מכתבים לגורמים שונים, עיכוב בפתיחת תיקי פיקוח, עיכוב בהכנסת נתונים למחשב".

עוד מציין המבקר כי, "מפקחי הבנייה לא יצאו להשתלמויות בתחום הפיקוח על הבנייה שעורך משרד הפנים אחת לשנה, בהיעדר מימון ההשתתפות על ידי משרד הפנים והעירייה". בנושא הפיקוח כותב המבקר כי, "מהבדיקה המדגמית עולה, כי בחלק מתיקי הפיקוח על הבנייה אין תיעוד על ביקורי המפקחים בשטח בשלבי הבנייה השונים, כנדרש בתקנות. ממצאי הבדיקה העלו, כי אין בידי מחלקת הפיקוח על הבנייה, תכנית ליישום הפסקת צווי הפסקה מנהליים או מעקב להפוך אותם לצווי הפסקה שיפוטיים תוך 30 יום, כדי שלא יתיישנו ויתבטלו".

איכות הסביבה- קרינה אלקטרומגנטיתבהמשך הדו"ח מעלה המבקר ליקויים שמצא בנושא איכות הסביבה. בנושא קרינה אלקטרומגנטית כותב המבקר כי, "לעירייה אין תוכנית סדורה לעריכת בדיקות קרינה במוסדות החינוך בעיר וכי לא מנוהל מעקב מסודר המאפשר לדעת מתי נערכה מדידה בכל מוסד חינוכי, מה היו תוצאותיה ומה הפעולות שנעשו למיגון במידה ונמצאו תוצאות חריגות. ב-5 מבתי הספר, בהם נמצאו רמות קרינה החורגות מהרמות המומלצות על ידי המשרד להגנת הסביבה, במסגרת סקר שערכה העירייה ב-2013 נמצאו רמות קרינה חריגות גם בבדיקות שערך משרד החינוך בשנת 2015 .בנוסף, נמצא כי במסגרת מדידות קרינה בגני ילדים שבוצעו בשנת 2015 על ידי העירייה, נמצאו חריגות ב-11 גני ילדים. הביקורת ממליצה כי העירייה תפעל לאלתר למיגון בתי הספר וגני הילדים בהם נמצאו רמות קרינה החורגות מהרף המומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה ואשר טרם מוגנו על ידה".

"לא הייתה בנמצא בידי מחלקת תחזוקה ופיתוח מוסדות, רשימה מעודכנת של מדידות גז ראדון שבוצעו ותוצאותיהם, ותוצאות הבדיקות הפרטניות לא הוצגו בפני הביקורת בשל הזמן הרב שהיה נדרש לאיתורן," כותב המבקר, "הביקורת ממליצה כי יוכן תיעוד מסודר של הבדיקות שבוצעו, מועדיהן ותוצאותיהן לצורכי מעקב ובקרה. בניגוד להמלצות המשרד להגנת הסביבה, לפיהן, יש לבצע בדיקות לגילוי גז ראדון במבנים: בחדרים צמודי-קרקע, במרתפים ובחדרים לא מאווררים, לא מבוצעות מדידות גז ראדון בכל בתי הספר וגני הילדים, אלא רק ב-22 בתי ספר בהם יש מרתפים. הביקורת תציין כי בהתחשב בעובדה שגז הראדון הוא רדיואקטיבי וחשיפה ממושכת אליו עשויה לגרום לתחלואה, היה ראוי כי הבדיקות יבוצעו בהתאם להמלצות באופן סדור גם בבתי הספר ובגני הילדים שהם מבנים צמודי קרקע."

טיפול ברכבים נטושיםבנושא טיפול ברכבים נטושים כותב המבקר כי, "הביקורת מצאה כי כל נושא הטיפול ברכבים נטושים וגרירתם על ידי העירייה אינו מוסדר באופן נאות, כך למשל נמצא כי: העירייה אינה גוררת רכבים במסגרת הזמן הקבועה בחוק ורכבים נטושים המהווים מטרד וסכנה לשלום הציבור נותרים במקומם פרקי זמן ממושכים, עד שנה. העירייה אינה מקושרת בהסכם עם חברת גרירה אלא פונה בבקשה לקבלת
הצעות מחיר בכל פעם שהיא מעוניינת לבצע גרירה, בלא שהיא מציגה תנאים בסיסיים להתקשרות. המדבקה המשמשת להתראת 48 שעות לפני פינוי אינה כוללת אזהרה לפיה באם לא יפונה הרכב הוא ייגרר בתוך 48 שעות על ידי העירייה וכי בעל הרכב יחויב בהוצאות הגרירה והאחסנה. המדבקה המשמשת למתן ההתראה מותאמת לטיפול בגרוטאות רכב אולם אינה מותאמת בנוסחה, לטיפול ברכבים נטושים, שאינם גרוטאות".

תברואהבנושא תברואה מונעת והתקשרות עם מדבירים כותב המבקר: "לא נחתם הסכם התקשרות מול החברה, אלא הצעת המחיר שמוגשת על ידה משמשת כמעין תחליף להסכם התקשרות מסודר. לא ברור מדוע מוארכת ההתקשרות עם החברה פעם בשנה ולא נחתם עימה הסכם התקשרות לפרקי זמן ארוכים כפי שנעשה מול כל נותני השירות האחרים עימם מתקשרת המחלקה." בנושא הטיפול בקריאות מוקד כותב המקר כי, " לא הושג היעד שנקבע בתוכנית העבודה השנתית של האגף בדבר הורדת מספר פניות המוקד מכ- 5,000 בשנה לכ-4,500 ,יעד הפחתה של 10%,.בפועל בשנת 2015 התקבלו במוקד העירוני 6,122 קריאות בנושאי תברואה מונעת והדברה, מספר המהווה גידול של כ- 22%".

המבקר בדק את מערך פינוי האשפה בעיר וציין כי, "המידע המעודכן במערכת ה-GIS המציגה את מיקומי מתקני המחזור בעיר על גבי מפה אינטראקטיבית באתר האינטרנט של העירייה, אינו מדויק ונמצאו אי התאמות בין מספר מתקני המחזור המעודכנים כקיימים במערכת למספר מתקני המחזור אשר קיימים בפועל. לא הייתה בנמצא ברשות המחלקה רשימה מעודכנת של כל מתקני המחזור ומיקומיהם."

מהעירייה נמסר בתגובה כי, "עיריית כפר סבא מקבלת את ממצאי הביקורת בדוח ותפעל לתיקון הליקויים".

zeevshraga1978@gmail.com