Local נדלן
צביקה צרפתי פברואר 2018
צביקה צרפתי. התנגדות נחרצת
צילום: רמי זרנגר

ראש עיריית כפר סבא השתתף בדיון ועדת הפנים בכנסת על המשך כהונת הותמ"ל

צביקה צרפתי: "אנו מתנגדים נחרצות להמשך כהונת הותמ"ל, וזאת לאור אי שקיפות ההליך ולאור התחשבות בהיבטים עירוניים בתהליך התכנון של פרויקטים רחבי היקף לדיור"

צביקה צרפתי, ראש עיריית כפר סבא, נכח בתחילת השבוע בדיון ועדת הפנים בכנסת שעסק בהמשך כהונת הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל). הסיבה לדיון היא אישור פרויקטים רחבים לדיור על חשבון שטחים חקלאיים, כשעד כה הפגיעה בשטחים אלה מוערך בכ- 70 אלף דונם.

יתרה מזאת, סיבה נוספת לדיון בנושא היא חוסר שיתוף הרשויות המקומיות בפרויקטים עתידיים. כמו כן, תכנון מהיר ולקוי של תוכניות בנייה ללא התחשבות בגידול דמוגרפי ובמרכזי הערים, והיעדר מחשבה נכונה לגבי תכנון התשתיות העירוניות כמו: תחבורה, הנדרשות לפרויקטים רחבי היקף שיהוו מוקדי משיכה לתושבים רבים.

יש לציין בהקשר זה כי לפני מספר חודשים התכנס קבינט הדיון על מנת לאשר תוכנית להקמת 7,000 יחידות דיור על קרקע שבחלקה חקלאית ושייכת למושב צופית הסמוך לכפר סבא. באותה העת הביעה העירייה את התנגדותה הנחרצת על אי שקיפות ההליך ותכנון לקוי שלא מתייחס לכלל היבטי התכנון בעיר.

הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה (ותמ"ל) הוקמה לפני כשלוש שנים בהוראת השעה ובמטרה להאיץ תהליכי בנייה, כפתרון להתמודדות עם משבר הדיור. הוועדה נועדה לאשר תכניות בנייה נרחבות תוך חודשים ספורים, במקום הליך שלוקח בממוצע כשנה במוסדות התכנון, ובכך להגדיל את היצע הדירות בזמן קצר כדי להביא לירידת מחירים.

צרפתי: "עיריית כפר סבא מתנגדת נחרצות להמשך כהונת הותמ"ל באופן שבו הוא מנוהל, וזאת לאור אי שיתוף הרשויות בהליך תכנון של פרויקטים רחבים לדיור. סיבות אלה מובילות לתכנון לקוי שלא לוקח בחשבון היבטים עירוניים כמו: גידול דמוגרפי, תכנון תחבורתי ועוד. היום הבעתי את עמדתנו, ואנו נמשיך להיאבק למען תכנון ראוי של שטחי העיר כפר סבא בפרט ובמרחב השרון בכלל".