Local טורים ודעות
קרן בן לולו סמדרי
צילום: פרטי

חוק מסוי דירה שלישית

עו"ד קרן בן לולו סמדרי מסבירה על מי יחול חוק מסוי דירה שלישית, כיצד יחושב שיעור המס ומי זכאי לפטור או לפטור חלקי

הכנסת אישרה, כחלק מהתכנית לתקציב המדינה לשנת 2017-2018 , רפורמות מס ובהן מסוי דירה שלישית. המשמעות, תשלום מס שנתי, בעד כל דירת מגורים שהייתה בבעלות הנישום בכל שנת המס, למעט שתי דירות מגורים לפי בחירתו.

על מי יחול החוק? על יחיד ובן זוגו (לרבות בני זוג עם הסכם ממון הכולל הפרדת רכוש- אלא אם בן הזוג גר דרך קבע בנפרד).

הכוונה בדירה שבבעלותו: כל דירה או חלק ממנה, שבנייתה הושלמה ומיועדת למגורים לפי טיבה לרבות חכירה, אולם לא כולל רכישת דירה על הנייר מקבלן עד להשלמת הבנייה. מועד קבלת הבעלות בדירה לעניין זה: החתימה על ההסכם ולא מועד מסירת החזקה.

כמות הדירות ושיעור הבעלות בהן- תנאי סף לתחולת החוק-בעלות בשלוש דירות ומעלה כששיעור הבעלות בדירות הוא מ- 249% ומעלה.

אם לנישום 8 דירות ובכל אחת מהדירות שיעור בעלותו 20%החוק לא יחול עליו. אם לנישום 3 דירות ושיעור הבעלות בכל דירה הינו 100% החוק יחול. המס יוטל על הדירה הזולה מהשלוש.

*** ישנן דירות שלא ימנו בחשבון לצורך הטלת המס, שלא הרחבתי בהן במאמר זה (דוג"- דירת ירושה, רק אם בשנה הראשונה לאחר פטירת המוריש הדירה לא הושכרה ורק בשנה זו).

שיעור המס: המס שיוטל הינו בשיעור 1% עד לתקרת מס של 18אלף שקל בשנה בעד כל דירה חייבת. (בבעלות חלקית בדירה, יוכפלסכום המס לאותה דירה בשיעור הבעלות בה). המס יחושב לפי נוסחה הקבועה בחוק (לרשות הנישום יעמוד סימולטור של רשות המסים).

פטור ממס ומס חלקי : נקבע, שכאשר שווי הדירות השנייה והשלישית יחד אינו עולה על 1.15 מיליון שקלים פטורים מהמס. ובשווי שבין 1.15 ל 1.4- מיליון שקלים הפטור יפחת באופן מדורג והחל מ 1.4- מיליון ישולם מלוא המס. בנוסף, נקבעה הוראת שעה מקלה במכירת דירת מגורים עד 1.10.17 כי ישולם מענק עד לסכום של 70 אלף ש"ח, אך לא יותר מסכום מס השבח המתחייב, למי שימכור את הדירה השלישית ונוספות וכן פטור ממס על השקעה בקופת גמל מיוחדת של תמורת המכירה.

עוד לא נאמרה המילה האחרונה, הוגשו 4 עתירות לבג"צ כנגד החוק שידונו בסוף פברואר.

Kerenbls4@gmail.com