Local פוליטיקה מקומית
חיים ביבס
חיים ביבס, עבודה איכותית
צילום: אתר עיריית מודיעין

מועצת מודיעין דנה באישור הדוחות הכספיים לשנת 2017

מהדו"ח השנתי של העירייה עולה כי העירייה סיימה ביתרה תקציבית, זאת נוסף על העברת היתרות שנוצרו כתוצאה מהתייעלות העירייה באמצעות פרויקטים במסגרת "העיר החכמה"

ביום רביעי האחרון הוצגו בישיבת המועצה במודיעין הדוחות הכספיים לרבעון האחרון של שנת 2017 של העירייה והעמותות העירוניות: "סחלבים", "עירוני מודיעין", "מופעים" ומינהלת אופק.

עם הצגת הדוחות ציין ראש העירייה, חיים ביבס, את העבודה הטובה הנעשית בעירייה בכל אחת משלוש העמותות העירוניות ובמינהלת אופק וציין כי אחת המטרות שהציב בפניהן היא שכל התקציב ינוצל בחזרה לתושבים ועבורם על ידי הפעלת תוכניות נוספות לרווחת התושבים.

מניתוח נתוני הדוחות עולה כי כל המערכות הציגו גידול בפעילויות השונות וזאת לצד צמצום אחוז הוצאות ההנהלה, צמצום גרעונות העבר (אם היו) והגברת האיתנות הפיננסית של אותו גוף. כמו כן, כל אותם גופים סיימו את שנת הכספים 2017 כאשר הם ביתרה מינימלית, דבר המצביע על ניצול אופטימלי את התקציבים שעמדו לרשותם לטובת המשך פיתוח תכניות העבודה והשירות לתושבים.

מהדו"ח השנתי של העירייה עולה כי העירייה סיימה ביתרה תקציבית, זאת נוסף על העברת היתרות שנוצרו כתוצאה מהתייעלות העירייה באמצעות פרויקטים במסגרת "העיר החכמה". כזכור, לפני מספר שבועות עדכן ראש העיר, חיים ביבס כי העירייה תעניק כ-1.5 מלש"ח, למוסדות החינוך בעיר ולפעילות תרבות הפנאי של הגמלאים, בזכות ההתייעלות של העירייה.
עוד עולה מהדו"ח כי העירייה הוסיפה להגדיל את תקציב הפיתוח בעיר בעשרות אחוזים לעומת שנה שעברה, מגמה שהולכת וגוברת בשנים האחרונות.

באשר לגרעון ההיסטורי הנגרר משנותיה הראשונות של העיר, העירייה משיכה גם השנה בצמצומו כאשר השנה הוא ירד לכדי 7.3 מלש"ח, לעומת גרעון של 16 מלש"ח בסיום שנת הכספים 2012.

העמותה העירונית הגדולה ביותר היא עמותת "סחלבים" שגודל תקציבה הינו כ-78.5 מלש"ח. לצד גידול של 3% בתקציב העמותה הציגה סחלבים תקציב מינימלי בגובה של 4.7% בלבד המיועד להוצאות הנהלה. כמו כן העמותה סיימה את שנת 2017 עם עודף תקציבי מינימלי של 100 אלף שקלים.

מינהלת אופק הציגה את הגידול המשמעותי ביותר במחזור הפעילות כאשר תקציבה עלה מכ-17 מלש"ח בשנת 2016 לכדי 26 מלש"ח בשנת 2017 (גידול של יותר מ-50%) במקביל הקטינה אופק את סעיף ההוצאות של ההנהלה מהיקף המחזור הכספי השנתי מ-9% ב-2016 לכדי 5.5% בשנה שחלפה.
עמותת מופעים הגדילה אף היא את מחזור הפעילות בסדר גודל של כ-25% (מ-11 מלש"ח לכדי 13.7 מלש"ח)במקביל לצמצום הוצאות ההנהלה של העמותה מ-14% לכדי 9%.
עמותת עירוני מודיעין, העמותה הקטנה ביותר מבין העמותות, סיימה אף היא את שנת 2017 בגידול של 25% בהיקף הפעילויות (מ-1.6 מלש"ח לכדי 2 מיליון שקלים) זאת לצד שמירת היקף הוצאות הנהלה על סך 4.7% בלבד.

ראש העיר חיים ביבס: " העובדה שגם השנה העירייה והגופים העירוניים עמדו ביעדים שהוגדרו במסגרת התקציבים שנקבעו להם הביאו לטובת שיפור השירות לתושבים ולקידום ופיתוח העיר וכל זאת לצד הקטנת הגירעונות וצמצום הוצאות ההנהלה והכלליות מעידה על איכות העבודה הנעשית יום יום בעירייה, בעמותות העירייה ובמינהלת אופק ועל כך תודתי הן לגזבר העירייה, למנכ"לי העמותות ולמנכ"ל מינהלת אופק.