Local העיר שלי
שמואל אבואב מאי 2017
שמואל אבואב, להנגיש חינוך איכותי
צילום: משרד החינוך

מרחיבים את התכנית להשאלת ספרי לימוד בנתניה

משרד החינוך נערך לקליטת 23 בתי ספר חדשים בנתניה לפרויקט

משרד החינוך נערך להרחבת פרויקט השאלת ספרי הלימוד בנתניה ל-23 בתי ספר נוספים. עד כה הופעלה בנתניה התכנית עד כה ב- 56 מוסדות חינוך.

השבוע יפרסם משרד החינוך קול קורא למנהלי בתי הספר. בהתאם לנוהל, מנהל בית ספר שעדיין לא מפעיל את התכנית, יודיע להורים עוד במהלך שנת הלימודים הנוכחית (תשע"ז) על כוונתו להפעילה בשנת הלימודים הבאה. הורה שמתנגד, יוכל לבחור שלא להשתתף בתכנית. אם מעל 40% מההורים בבית הספר מתנגדים להשתתף בתכנית, המנהל רשאי לפנות לפיקוח ולבקש דחייה בשנה נוספת. בידי מנהל המחוז הסמכות לאשר את הדחייה.

סל השאלת ספרים כולל חוברות עבודה מאושרות, וכן ערכות-אביזרים ואסופות של יצירות מקור בספרות. כמו כן, התכנית כוללת רכישת ספרים דיגיטליים, בדיוק באותו האופן שבו נרכשים ספרים מודפסים. בית ספר רשאי להחליט על רכישת ספרים דיגיטליים, במסגרת התקציב שיאושר לו להפעלת התכנית. לצורך יישום התכנית, משרד החינוך מעמיד עבור מנהלי בתי הספר סיוע מקצועי, באמצעות מינהלת השאלת ספרי לימוד.

מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב: "מערכת החינוך שמה לה למטרה לצמצם את הפערים בחברה, ולהנגיש חינוך איכותי לכל תלמידה ותלמיד בישראל. נרחיב את מספר בתי הספר שמעניקים ספרי לימוד במחיר מסובסד, כדי לאפשר לכולם לקבל את כל ספרי הלימוד שהם צריכים. אין כל סיבה לרכוש ספר לימוד חדש – התכנית להשאלת ספרים היא מהלך חינוכי, חברתי, ערכי ואף מיטיב עם הסביבה".

יודגש שגובה התשלום, במסגרת תשלומי ההורים, הוא בהתאם להחלטת ועדת החינוך של הכנסת. ועדת החינוך החליטה שבשנת הלימודים הבאה לא יחול שינוי בגובה התשלום, והוא יהיה עד 280 שקל לבית ספר יסודי ולחטיבת ביניים, ועד 320 שקל לחטיבה עליונה.