Local טורים ודעות
הרב שדמי, חב"ד
צילום: פרטי

ב(ע)ין השורות

ראש השנה - על הקול הלא מוזיקלי של השופר החודר לתוך הלב

במבט ראשון נראה מוזר כי לתקיעות השופר יש השפעה כה מרחיקת לכת. אחרי הכל, השופר אינו אלא קרן של איל, צנוע מאוד במראהו החיצוני, ללא קישוטים, פיתוחים ושכלולים מיוחדים. אם ירצה מישהו לקשטו בזהב וכסף בצורה שתשנה את הקול היוצא מן השופר, ייפסל בכך השופר כולו ושוב לא יהיה מתאים לייעודו המקורי.

גם הקולות המופקים מן השופר הם פשוטים למדי ואין בהם שום ייחוד "מוזיקלי". אין גם כל אפשרות להפיק מן השופר קולות מוזיקליים ערבים לאוזן; ובכל זאת יש בשופר מה שאין בשום "כלי נגינה" אחר.

מוזר ככל שיהיה, הרי שדווקא המגרעות האמורות מסבירות את חשיבותו הרבה של השופר עבורנו. כי הרי אין כל כוונה שהקולות שהוא מפיק יעניקו חוויה מוזיקלית, אלא שיחדרו לקירות הלב וירדו אל חדרי הבטן. קולות השופר נשמעים חמורים וצורמניים, יען כי הם מביאים בשורה חמורה ורצינית.

וכה אמר רבי משה בן מימון "הרמב"ם": למרות שתקיעות השופר הן מצווה מן התורה, שלא ניתנו להן כל סיבות או הסברים, הרי שהן מגלמות בתוכן בשורה חשובה לאמור: "עורו ישנים מתרדמתכם", אתם השקועים בעיסוקים ארציים בלתי חשובים והזונחים את הצרכים הרוחניים שלכם, הקיצו ותנו לנשמה שלכם הזדמנות!

קול השופר דומה אפוא לקולה של החצוצרה המעירה חיילים ישנים ומזעיקה אותם להתייצב על משמרתם. קולות השופר, התקיעה הישרה הארוכה ולאחריה הקולות השבורים והמקוטעים של השברים והתרועה ולאחריהם שוב תקיעה ארוכה, הם כמו צעקה הבאה מעומק הלב, המלווה יללות ויבבות מקוטעות. הם חודרים לעמקי הלב וממלאים אותו חרטה על שגיאות העבר ועל הזדמנויות שהוחמצו בשנה שחלפה, הזדמנויות שבהם יכולנו להיטיב את דרכינו ולהיות הרבה יותר קרובים אל ה'.

השופר הוא פשוט, טבעי, רציני ולא מלאכותי וכך גם הקולות היוצאים ממנו. אלו הן תכונות ששומה עלינו לטפח בחיי היומיום, הן ביחסינו אל האלוקים והן ביחסים שבין אדם לחברו.

הנני מבקש לנצל הזדמנות זו ולאחל לקוראינו ולכל עם ישראל: שנה טובה ומתוקה. יהי רצון שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה ולהזמין כל אחד ואחת לבתי הכנסת השונים עמ"נ לשמוע את קול השופר.
מי ייתן והשנה החדשה תביא עמה רק בשורות טובות, בריאות, פרנסה, נחת ושלווה לעם ישראל ולעולם כולו. ובשנה החדשה נזכה שאלוקים יעשה סוף לצרותינו וישלח לנו את גואל צדק, אמן.