Local נדלן
בנייה פורמט חדש
התחדשות עירונית לא מתאימה לקשישים (תמונה להמחשה)
צילום: iclipart

התחדשות עירונית אינה מתאימה לקשישים

מחקר שנעשה במרכז הדר באוניברסיטת תל אביב מעלה כי תוכניות התחדשות עירונית אינן מותאמות לקשישים, שרובם אינו זקוק להגדלת דירתם ושהצורך להמתין מספר שנים למימושן עלול להפוך אותן ללא רלוונטיות עבורם

מחקר חדש באוניברסיטת תל אביב מעלה כי תהליכי התחדשות עירונית אינם מותאמים לאוכלוסיית הקשישים.

המחקר, שערך מרכז הגר בשיתוף משרד הרווחה, כולל שורה של המלצות יישומיות שיסייעו לקדם התחדשות עירונית שתיטיב עם אוכלוסיית הקשישים ותמזער את הפגיעה בהם.

על פי המחקר, אזורים בהם מתוכננת התחדשות עירונית מאופיינים בשיעורים גבוהים של אוכלוסייה מבוגרת וקיים קושי אמתי לגייס את תמיכתם לצורך ביצוע מיזמי התחדשות. הקושי בהשגת הסכמות הוא גורם שמעכב תהליכי התחדשות, מתייג קשישים כסרבנים וחושף אותם לפינוי כפוי ותביעות בסכומים גבוהים. במחקר נמצא שבאזורים בהם הוכרזו מתחמי פינוי-בינוי היו בממוצע כ -14% מהתושבים בני 65 ומעלה ובמתחמים מסוימים אף הגיע השיעור ל-25% .

עוד מצביע המחקר, שהוצג לראשונה ב-22 במרס בכנס בפקולטה למשפטים בתל אביב כי האופן בו התחדשות עירונית מקודמת אינו תואם את צורכי האוכלוסייה הקשישים ואף עלול לפגוע בה. קשישים רבים אינם זקוקים להגדלת הדירה שמציעה ההתחדשות והצורך להמתין פרקי זמן של שנים 5 עד 10 שנים למימוש הפרויקט עלול להפוך אותו ללא רלוונטיים עבורם. בנוסף, הצורך במעברי דירות והשינוי בסביבת המגורים עלולים להשפיע לרעה על מצבם הבריאותי והנפשי של קשישים.

על פי המחקר, הדרך לקידום התחדשות עירונית עוברת, בין היתר, דרך הפיכת עסקת ההתחדשות ליותר אטרקטיבית עבור קשישים, באמצעות יצירת אפשרויות תמורה רבות יותר מהן יוכל הקשיש לבחור ואכיפה על יזמים להציע חלופות כאלו מראש. לצורך עידוד פתרון זה צריכה המדינה להרחיב את הפטורים הקיימים ממסוי, להקל על הרגולציה התכנונית שתאפשר לבנות דירות שמותאמות לקשישים ולחייב יזמים לכלול פתרונות כאלו מראש בעסקה.