Local העיר שלי
בית אקשטיין גבעתיים
בית אקשטיין, מסלולי לימודים יחודיים
צילום: באדיבות בית אקשטיין

לראשונה: תואר ראשון במסלול לסטודנטים עם לקויות למידה מורכבות

בית אקשטיין מביא בשורה ופותח מכללה ייחודית ללימודים לתואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה לסטודנטים עם לקויות למידה מורכבות ומסלול נוסף מונגש לסטודנטים עם אספרגר/ אוטיזם. הלימודים בקמפוס בית אקשטיין בגבעתיים

בית אקשטיין, שפועל בתחום מתן השירותים לאנשים עם מוגבלות במגוון לקויות פותח, לראשונה בארץ, את מכללת be בה יוצעו קורסים של האוניברסיטה הפתוחה בשני מסלולים ייחודיים ומותאמים לסטודנטים עם לקויות למידה ולסטודנטים עם אספרגר/ אוטיזם.

בשלב הראשון יוצעו לסטודנטים מסלולי לימוד של האוניברסיטה הפתוחה לתואר ראשון בכלכלה ומדעי המחשב, חינוך ופסיכולוגיה וכן פסיכולוגיה ותקשורת, כאשר בעתיד ייפתחו מסלולים נוספים. מסלולי הלימוד המוצעים נבחרו בקפידה לאחר בחינת מידת הרלוונטיות של המקצועות הנלמדים לבוגרים ואפשרות שילובם בתעסוקה במקצועות אלה בשוק החופשי. הלימודים יארכו כ-4 שנים, במסגרת למידה רציפה של שנים-עשר סמסטרים ויתקיימו בקמפוס בית אקשטיין בגבעתיים. בסיום הלימודים יקבלו הסטודנטים תואר אקדמי של האוניברסיטה הפתוחה מוכר על ידי המל"ג.

תהליך הרישום והקבלה ללימודים יתבססו על ראיון אישי ומכינה בת חודש, ללא צורך בעמידה בתנאי סף, ועל פי תפיסת עולמו של בית אקשטיין במתן הזדמנות שווה לכל. מטרת המכינה לאפשר לסטודנטים 'נחיתה רכה', להתנסות במטלות אקדמיות ולהקנות את הכלים הדרושים להמשך הלימודים.

הלימודים לתואר הינם על פי תכנית של האוניברסיטה הפתוחה ויתקיימו במפגשי הנחיה מתוגברים של סגל האוניברסיטה. כחלק משיטת הלימוד הייחודית, הסטודנטים ישתתפו בשיעורי תרגול בהתאם לנושאים הנלמדים, הכוללים סדנאות למיומנויות למידה, סיוע בהכנת המטלות, בהכנה למבחנים, סדנאות חברתיות ורגשיות ועוד. מטרת חלקו השני של יום הלימודים ללוות בצורה צמודה את הסטודנטים כך שלא ידרשו לעבודה נוספת מעבר לשעות הלימוד ובאופן שיבטיח הצלחתם בלימודים.

במהלך הלימודים לתואר ישתתפו הסטודנטים בסדנאות הכנה לעולם התעסוקה ויתחילו בתהליך התנסות והשמה למשרות מתאימות בשוק העבודה. זאת, כחלק ממערך הליווי וההשמה של ארגון בית אקשטיין, שהינו מפעיל מוכר מטעם השירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, סיוע זה יינתן למי שזכאי לקבל את השירות על פי הקריטריונים של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ו נפתחת כעת.

בשנים האחרונות המודעות לילדים ובוגרים עם לקויות למידה מורכבות ועם אוטיזם/ אספרגר עלתה באופן ניכר ונעשים מאמצים לפתח תכניות מותאמות במטרה להביא לשילובם המלא באוכלוסייה. נתונים משנת 2012 הצביעו על אחד מכל 180 ילדים המאובחן על הרצף האוטיסטי, ועל אחד מכל 100 ילדים המאובחן עם לקויות למידה מורכבות.

בית אקשטיין, המעניק שירותי חינוך, דיור ותעסוקה לאנשים עם מוגבלויות, זיהה את תחום הלימודים האקדמיים כשלב קריטי לשיתופם בקהילה ושילובם בעולם התעסוקה. בחודש מרץ השנה יפתח הארגון את שערי המכללה הראשונה לסטודנטים עם לקויות למידה מורכבות ולסטודנטים עם אספרגר/ אוטיזם בשני מסלולים נפרדים.

ד"ר עפר זהבי, מנהל מחקר יישומי בבית אקשטיין: "פתיחת המכללה מהווה בשורה של ממש ותעניק פתרון שווה לאוכלוסייה שעד כה נמנעה ממנה האפשרות להגיע לתואר ראשון מוכר ומלא. אנו סבורים שהעלאת שיעור בוגרי תואר ראשון בקרב בוגרים עם לקויות למידה מורכבות ועם אוטיזם/ אספרגר תאפשר להם הזדמנות שווה לתעסוקה משמעותית בשוק העבודה כאחד האדם".

פרופ' חיים סעדון, דיקן הלימודים האקדמיים באוניברסיטה הפתוחה מסביר: "מסלול הלימודים הייחודי שמציעים בית אקשטיין והאוניברסיטה הפתוחה מתאים לרוחה ולשליחותה החברתית של האוניברסיטה הפתוחה. האוניברסיטה הפתוחה אינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים ולכל אחד ואחת ניתנת הזדמנות להתנסות בלימודים אקדמיים עם גמישות מרבית בארגון הלימודים ובהתאמה לצרכיהם.".