Local העיר שלי
לוגו לוקואל
צילום: ארכיון

ועדת הערר המחוזית תדון בתוכנית ביג פאשן ברמת השרון

הוועדה תדון בערר שהגישו 264 תושבי רמת השרון, פעילי ציבור ובעלי עסקים וחנויות על החלטת הוועדה המקומית לאשר את התוכנית

ביום שני הקרוב יתקיים דיון בוועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה בעניין הקמת ביג פאשן באזור גלילות. הדיון יתקיים בעקבות הערר שהגישו 264 תושבי רמת השרון, פעילי ציבור, בעלי חנויות ועסקים מהרחובות סוקולוב ואוסישקין והעמותה למען ישראל אקולוגית נגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה וביג מרכזי קניות. הערר הוגש על החלטת הוועדה המקומית שדחתה בחודש מאי האחרון את התנגדות העוררים ואישרה את התוכנית להקמת קניון ביג פאשן גלילות.

בערר שהוגש על ידי עורכי הדין עומר קריסטל, אלימלך קריסטל ונעמי וייל ומתפרש על פני 25 עמודים נטען כי ההשלכות הפוגעניות הצפויות מהקמת קניון ביג בהיבטים אורבאניים כלכליים ותחבורתיים לא נבחנו ולא נדונו.

עוד נטען כי לא ניתנה תשובה לחוות הדעת של פרופ' סדן הקובעת כי הנזק המיידי למרחב הציבורי במרכז העיר יעמוד על 205 מילון שקל כתוצאה מנזקים שיגרמו לנכסי התושבים ולבעלי העסקים.
בערר נטען כי, "כעולה מחוות דעתו של פרופ' סדן, הפרויקט המסחרי המוצע בתוכנית, קניון ביג, יגרום לדרדור מואץ ואינטנסיבי עד כדי כליה של המרכז הוותיק והייחודי של העיר רמת השרון ולפגיעה קשה ביותר בנכס הציבורי החשוב שמהווה מרכז העיר ובעיקר במרחב הציבורי שבסביבת הרחובות סוקולוב ואוסישקין".

עוד נטען כי, "הקמת מרכז מסחרי רחב מימדים, קניון ביג, תוך גריעה משטחי תעסוקה ותעשיה עתירת ידע, במיקומו בשולי העיר רמת השרון ובסמיכות למחלפים ולדרכים ארציות, סותרות את המדיניות הארצית והמחוזית כאחת ועתידה לגרום להכבדת ולהחרפת עומסי ומפגעי התחבורה בתחום המוניציפאלי של רמת השרון והמפגש העיר עם הערים תל אביב והרצליה ואף עם הסביבה הרחבה יותר".

בסיום הערר ביקשו עורכי הדין: "אשר על כן, ולנוכח כל הנטען, מן הדין ומן הצדק לקבל את הערר ולהורות על דחיית התוכנית".sharony@local.co.il