Local פוליטיקה מקומית
איריס קלקא
איריס קלקא. פועלת למען השקיפות
צילום: סיגל טלמור

תומכת בשקיפות

חברת מועצת העיר רמת השרון איריס קלקא העלתה בישיבת המועצה שתי הצעות חוק שעניינן שיפור השקיפות באתר העירייה. האחת קוראת לפרסם את החלטות המועצה והשנייה לפרסם את הפרוטוקולים של ועדת התמיכות

חברת מועצת העיר רמת השרון איריס קלקא ממשיכה במאבקה לשיפור השקיפות באתר העירייה. קלקא הגישה בישיבת המועצה שהתקיימה ביום ראשון שתי הצעות לסדר בנושא פרסום החלטות באתר העירייה.
בהצעתה הראשונה התייחסה קלקא להחלטות המתקבלות בישיבת המועצה: "מועצת העיר מבקשת לפרסם את החלטותיה, כפי שהיה מקובל בשנים הקודמות, זאת למען יוכלו התושבים לעקוב אחר החלטות העירייה וביצוען, שלא דרך מעקב הפרוטוקולים השונים. מהלך זה נועד להגביר את השקיפות של התנהלות העירייה, זאת כאשר פרסום ההחלטות באמצעות האתר, כל החלטה ומועד הישיבה שבו התקבלה, משקפת לתושבים את הנעשה בעיר ומסייעת להגביר את מעורבותם". קלקא הציעה לפרסם את ההחלטות בדף באתר שבו מתפרסמות ישיבת המועצה.

בהצעתה השנייה מתייחסת קלקא להחלטות ועדת התמיכות: "עיריית רמת השרון תפרסם את הפרוטוקולים של ועדת התמיכות, כפי שפורסמו באתר העירייה עד ליוני 2016, כאשר באותו הדף תפורסם רשימות הגופים הנתמכים. בכך תשלים העירייה את המוטל עליה ברמת השקיפות המתבקשת. במצב הקיים אין יכול התושב לדעת האם הוענקה תמיכה ולאלו גופים".

ראש העירייה, אבי גרובר, קיבל את ההצעות והן התקבלו פה אחד. לגבי ההצעה השנייה צוין כי החלטות ועדת התמיכות לשנת 2016 מפורסמות באתר העירייה וכך גם הישיבה הראשונה של 2017. קלקא טוענת כי בניגוד לנאמר במועצה בשנת 2017 לא פורסמו עדיין הפרוטוקולים של ועדת התמיכות.

קלקא אמרה לאחר הישיבה: "שוב מצביעה המועצה על מה שצריך לעשות ממילא. לא רק חברי מועצה זכאים להיווכח באלו מוסדות תומכת העירייה. כל תושב זכאי לזה, בלי בירוקרטיה מיותרת".