Local העיר שלי
קאנרטי רמהש פורמט חדש
קאנטרי רמת השרון, בקשות למתן הנחות
צילום: מתוך פייסבוק

תיבדק האפשרות למתן הנחות בקאנטרי רמת השרון

בעקבות הצעה לסדר שהעלו חברי המועצה עידן למדן וגיא קלנר בנושא מתן הנחות למגזרים שונים בעיר במתקני אגודת הספורט יבדוק הוועד המנהל של הקאנטרי את הנושא

הוועד המנהל של הקאנטרי ברמת השרון ידון בהצעתם של חברי המועצה עידן למדן וגיא קלנר למתן הנחות למגזרים שונים בעיר בעת השימוש במתקני אגודת הספורט.

בהצעתם לסדר כתבו: "לאחרונה קיבלנו מספר פניות מתושבים שקבלו על היעדר זכאות להנחות בקאנטרי, כאשר עיקר הפניות הגיעו מציבור גמלאים ונכים. זה המקום לציין שנתקבלו גם פניות מצד ציבור הסטודנטים בעיר אודות היעדר הנחות. מבדיקות שערכנו בעניין מדיניות ההנחות עלה למרבה הפלא כי אין כל הנחה ייחודית לניצולי שואה, וודאי שראוי לתת הנחה זו ובכך להיטיב את איכות חייהם. כך גם לגבי ציבור הנכים, בשל קביעת דרגת נכות גבוהה במיוחד נכים רבים אינם זכאים להנחה, זאת בעוד שב'מגוונים' הזכות להנחה ניתנת בדרגת נכות נמוכה משמעותית וסבירה הרבה יותר ומן הראוי להשוותן, יהיה בכך כדי לקדם אורח חיים בריא ולסייע בשיקום. ולבסוף, נתברר כי ציבור הסטודנטים בעיר אינו זכאי כלל להנחה כלשהי באגודה. עניין נוסף שעלה מפניות תושבים הינו כי בתקופה האחרונה לא ניתנות הנחות כלשהן במועדון ספורט הקאנטרי. עניין זה בלתי סביר, הנחות נקבעות על מנת לסייע ו/או להיטיב ו/או לקדם אוכלוסיות וציבורים שונים, מי שזכאי להנחה משיקול זה או אחר יש להעניק לו אותה גם כעת".

למדן וקלנר פירטו בהצעתם את הסדרי ההנחות שלדעתם יש ליישם באגודת הספורט: הנחה קבועה בסך 30% לניצולי שואה, הנחה בסך 20% לנכים בעלי דרגת נכות 30% ומעלה (ההנחה תחול על בני משפחה מדרגה ראשונה עד גיל 18), הנחה בסך 15% לסטודנטים בכפוף להצגת תעודת סטודנט ממוסד רשמי.
השניים ציינו בהצעתם כי "ההנחות יינתנו על כלל הפעולות והפעילויות באגודת הספורט לרבות מועדון הספורט והקאנטרי, ויחולו גם על רכישת כרטיסיות וכרטיסים אך יעמדו על מחצית ההנחה הקבועה.

ההנחות יינתנו גם בתקופת שיפוצים במתקן זה או אחר לטובת הציבור הזכאי. למען הסר ספק, ההנחות יחולו החל מיום 1.11.17 (ו/או ממועד קבלת ההחלטה). כמו כן, אין בהחלטה זו כדי לפגוע ו/או לשנות את יתר ההנחות הנהוגות באגודה והן נותרות ללא שינוי".

עוד ביקשו בהצעתם כי, "במידה וקיים צורך בהעברת ההחלטה במסגרת ועד או אסיפת העמותה ואין די בהנחיית מחזיק התיק או ראש העירייה הרי שעל מחזיק תיק הספורט לפעול באופן מיידי לכינוס הגורם הרלוונטי בעמותה לצורך אימוץ ויישום החלטת מועצת העיר".

ראש העירייה, אבי גרובר, סירב להעלות את ההצעה לסדר לדיון במועצה והסביר: "מבדיקה עם היועצים המשפטיים של אגודת הספורט הפורום המוסמך להעניק הנחות בקאנטרי זה הוועד המנהל של אגודת הספורט ולא מועצת העיר. הוועד המנהל צריך לדון בזה ולקבל החלטה. זה המקום לדון בהצעה הזאת. צריך לבדוק מה ההשפעות הכספיות של מתן הנחות מסוג אלו כפי שמפורטות בהצעה. צריך לעשות זאת בצורה מסודרת ולא במועצת העיר. אתם מחפשים הצגה וכותרת ואני רוצה לבחון את הנושא בצורה מסודרת".

בסופו של הדיון, חברי האופוזיציה קיבלו את הצעתו של גרובר כי הנושא ידון בוועד המנהל של אגודת הספורט ויחזור למועצה בתוך חודש.

לאחר הישיבה אמר עידן למדן: "מדובר בבשורה גדולה לגמלאי העיר מצד אחד ולצעירים שלנו מצד שני. זה שיפור משמעותי וצודק גם לציבור הנכים, ובהם נכי צה"ל, תוך השוואת הזכאות להנחה למצב ב'מגוונים', וכן מתן יחס וכבוד לציבור ניצולי השואה בעיר.

אין לי ספק שעד סוף החודש ההחלטה שלנו תאושרר באגודת הספורט שהינה עמותה עירונית על מרבית עקרונותיה מהטעם הפשוט שהיא עושה צדק עם האוכלוסיות הזקוקות לכך ועושה סדר באגודה".

sharony@local.co.il