Local העיר שלי
חדר בריחה, תיכון אלון
תלמידי אלון בחדר הבריחה
צילום: דוברות

הבריחה הגדולה

תלמידי שכבת י' בתיכון אלון ברמת השרון עברו פעילות ייחודית ב"חדר בריחה" שנועד לעודד הפרדת אריזות ומיחזור

כיתת עתיד בתיכון אלון ברמת השרון לבשה לאחרונה פנים אחרות והפכה ל"חדר בריחה", וזאת במסגרת תוכנית שנועדה לעודד את התלמידים, ובעזרתם את בני משפחותיהם, להפריד ולמחזר אריזות. כל כיתה בנפרד עברה בחדר העתיד והשתתפו בפעילות קבוצתית מיוחדת.

התלמידים קיבלו משימה מ"דדי החתול", החתול הכתום המוביל את קמפיין הפרדת האריזות, שהופיע בסרטון והסביר לתלמידים כי הוא "עוזב את הבניין", משום דיירים במספר דירות אינם מפרידים אריזות. התלמידים התבקשו לזהות בתוך 25 דקות, באמצעות חידות ומידע שנאסף שלב אחרי שלב, באלו דירות מדובר. התלמידים התחלקו ולקבוצות, פיצחו קודים, פתחו מנעולי פחים מינאטורים, ועמדו במשימה בהצלחה.

את הפעילות יזמו "תמיר" - תאגיד מיחזור האריזות בישראל, תעשיידע- תעשייה למען חינוך מתקדם, בשיתוף עיריית רמת השרון. מספר אחד התלמידים: "נהנינו מאד לעבוד בקבוצות, לפתור חידות ובהזדמנות זו גם קיבלנו הסבר לאיזה פח מפרידים כל אריזה ואריזה".