Local חדשות
בית משפט חדש לשימוש (פרופורציות נכונות)
פעילות הוועדה תוקפא (תמונה להמחשה)
צילום: clipart

בג"צ: דיוני הצוות שמינה נתניהו בעניין העתקת מכון וולקני יוקפאו

בית המשפט קיבל את ההחלטה על הקפאת הדיונים ועל הבאת עתירת חוקרי המכון בפני הרכב בג"צ, לאחר משרד החקלאות השיב לעתירה כי, "חוות הדעת המולמו"פ בנושא הונחה בפני הממשלה וחזקה כי תובא במסגרת מכלול השיקולים בעת קבלת ההחלטה"

הבוקר (שני) קבעה השופטת ענת ברון בשבתה בבית המשפט העליון בעתירה שהגישו חוקרי מכון וולקני נגד צוות הבחינה להעתקת מכון וולקני באמצעות עורכי הדין, בועז בן צור וצביקה מצקין, כי "העתירה תיקבע לדיון לפני הרכב עד לפגרת הקיץ...בשלב זה לא ראיתי לשנות את ההחלטה מיום 05.03.2017 בדבר עיכוב עבודת הצוות". כזכור, השופטת החליטה לפני כשבועיים להקפיא את דיוני הצוות עד למתן החלטה אחרת. בכך דחתה השופטת את בקשת משרד החקלאות לחידוש דיוני הצוות.

משרד החקלאות טען בשבוע שעבר בתשובה לעתירה שהגישו חוקרי מכון וולקני על הקמת צוות הבדיקה להעתקת המכון צפונה, כי "...המדובר בפעולה (הקמת צוות בחינה שמינה ראש הממשלה לבחינת היוזמה) המצויה בסמכותה של הממשלה, כמי שרשאית להיוועץ עם כל גוף או גורם רלוונטי בקשר להפעלת סמכויותיה.... וכחלק מחובתה לשקול את מכלול ההיבטים הרלבנטיים... ולעשות כן על בסיס מידע עובדתי נרחב, הכולל את מכלול הנתונים הצריכים לעניין".

חוקרי המכון טענו מנגד, כי בחוק המולמו"פ (המועצה הלאומית למחקר) ופיתוח קבע במפורש שהמועצה הלאומית למחקר ופיתוח אמורה לספק ייעוץ גם, "...בכל הנוגע לתחומי עדיפות לאומיים בנושא המחקר והפיתוח האזרחי; להמליץ לממשלה על הקמת תשתיות למחקר ולפיתוח, ועל ביצוע פרויקטים בתחום המדע והטכנולוגיה; לייעץ לממשלה, וכן לוועדת השרים לענייני מדע וטכנולוגיה ולפורום המדענים הראשיים של משרדי הממשלה או לגופים אחרים הממלאים תפקיד דומה, בנושאים הקשורים למחקר ולפיתוח הממשלתי, לרבות בנושא הקמת מוסדות מחקר ממשלתיים והחזקתם, וכן להמליץ על אמות מידה מקצועיות למינוי המדענים הראשיים במשרדי הממשלה ולמינוי ראשי מוסדות מחקר ממשלתיים; לייעץ לממשלה, לפי בקשתה, בכל נושא אחר הקשור לתחום המחקר והפיתוח".