Local חדשות
בית משפט חדש לשימוש (פרופורציות נכונות)
בג"צ הכריע כי תותר פתיחת עסקים בשבת בתל אביב (תמונה להמחשה)
צילום: clipart

בג"צ: תותר פתיחת מתחמי בילוי ומרכולים בתל אביב בשבת

ראש עיריית תל אביב: זוהי החלטה מאוזנת אשר מחד שומרת על הערך הסוציאלי של השבת כיום מנוחה ומאידך מאפשרת מענה לתושבי העיר שרוצים ליהנות מיום המנוחה כרצונם בעיר חופשית

הרכב שופטי בג"צ קבעו אמש (רביעי) כי תותר פתיחתם בשבתות של מרכזי בילוי, מרכולים, ובתי מרקחת בתל אביב.

החלטת בג"צ הגיעה כארבע שנים לאחר שבעלי עסקים בעיר עתרו על מדיניות אכיפה מפלה, לטענתם, של העירייה ביחס לעסקים שפתוחים בשבתות. בעקבות העתירה בוצעו תיקונים לחוק העזר, אשר הותקן בשנת 1980 וקבע כי אין לפתוח עסקים ביום שבת ובמועדי ישראל בכפוף לחריגים. כאמור, ברקע התיקונים עמד פסק הדין בעע"ם 12/2469 ברמר נ' עיריית תל אביב-יפו (25.6.13) שעסק באכיפתו של חוק העזר. בעניין ברמר נדון ערעורם של המערערים על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים, שדחה את עתירתם נגד מדיניות האכיפה שהנהיגה עיריית תל אביב-יפו כלפי עסקים שנפתחו בשבת, אשר כללה הטלת קנסות תוך הימנעות מהוצאת צווי סגירה. טענת המערערים שם הייתה כי כל עוד חוק העזר אוסר פתיחת עסקים בשבת, אזי עקרון שלטון החוק מחייב שלא ניתן יהיה להשלים עם מצב שבו העירייה אינה אוכפת את סגירתם של עסקים המפרים את חוק העזר בגלוי וביודעין. מדיניות האכיפה האמורה, כך נטען, אינה אפקטיבית והיא בבחינת "לעג לרש".

מנגד טענה העירייה באותו עניין כי במסגרת מדיניות האכיפה שנקטה ביחס לחוק העזר איזנה את כלל השיקולים הרלוונטיים, ובהם ההצדקות להתרת פתיחתם של עסקים בעיר בשבת. בית המשפט העליון קיבל את עמדת המערערים כי מדיניות האכיפה שהייתה נהוגה אינה אפקטיבית, והורה על החזרת הסוגיה לעירייה על מנת שתפעיל את שיקול דעתה ותקבל החלטה לגופו של עניין בדבר אופן הפעלת הסמכויות המוקנות לה לאכיפת חוק העזר. עוד נקבע כי אם מבקשת העירייה לשנות את המדיניות של פתיחת עסקים בשבת אין היא יכולה לעשות כן בדרך של אי-אכיפה, אלא עליה לתקן את חוק העזר בדרך הקבועה לכך בדין.

בעקבות פסק הדין בעניין ברמר יזמה העירייה בשנת 2014 תיקון לחוק העזר אשר התיר פתיחת עסקים מסוימים ביום המנוחה (חוק עזר לתל-אביב-יפו (פתיחתן 3 וסגירתן של חנויות) (תיקון מס' 1 התשע"ד-2014). בין היתר הותרה פתיחת מרכולים לפי מפתח רחובות ובכפוף לקבלת היתר שנתי. מכוח סמכותו לפי סעיף 258 לפקודת העיריות, אישר שר הפנים דאז, גדעון סער, את מרבית הוראות תיקון מס' 1 אך פסל את ההוראות הנוגעות לפתיחת מרכולים. תיקון מס' 1 – כפי שאושר – פורסם ברשומות, ועיקריו: תותר פתיחת עסקים בשבת בשלושה מתחמים מסחריים (נמל תל אביב, נמל יפו ותחנת רכבת מנשייה); תותר פתיחת חנויות נוחות בתחנות הדלק בשבת; יורחבו החריגים לפתיחת מסעדות ובתי מרקחות בשבת.

נגד תיקון מס' 1 הוגשו שתיים מן העתירות שלגביהם התקבלה אמש ההחלטה. בהמשך לכך, אישרה מועצת העירייה תיקון נוסף לחוק העזר שעניינו פתיחת מרכולים בשבת, וזאת לפי מפתח אזורים ובכפוף למגבלות שונות ובהן קבלת היתר (חוק עזר לתל-אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות) (תיקון מס' 2 ,(התשע"ד-2014 (/תיקון מס' 2 הועבר למשרד הפנים ביום 13/8/14 ,וביום 7/10/14הורה שר הפנים סער, מכוח סמכותו על עיכוב פרסומו. מאז אותו מועד לא התקבלה כל החלטה נוספת לגופו של תיקון מס' 2 .תיקון מס' 2 עומד במוקד שתי העתירות הנוספות בהן עסקה העירה לבג"צ. בין הצדדים לעתירות השונות נתגלעו מחלוקות רבות ביחס לתיקונים לחוק העזר. ניתן למקדן לשתי הסוגיות הבאות: ראשית, הצדדים טענו טענות שונות לכאן ולכאן בדבר חוקיותה, סבירותה ומידתיותה של התרת פתיחת עסקים בשבת במסגרת שני התיקונים לחוק העזר; בנוסף, התעוררה מחלוקת בין העירייה לבין המדינה באשר לתוקפו של תיקון מס' 2 , לנוכח החלטת שר הפנים לעכבו מבלי שנתקבלה מאז החלטה לגופו של עניין.

אמש קבע בג"צ בהכרעתו כי "הנה כי כן, מסקנתי היא כי ההחלטה לפסול את תיקון מס' 2 בטלה, ויש להורות על פרסומו ברשומות. אין מקום להוסיף ולהמתין ששר הפנים יחליט בעתיד אם יש לאשר את תיקון מס' 2 אם לאו, וזאת במועד לא ידוע שקצב לעצמו, אשר אין לו דבר וחצי דבר עם המועדים הקבועים בחוק, אף לא עם המועדים שנקבעו במסגרת
ההסכמה הדיונית או במסגרת הודעתה האחרונה של המדינה. עדיין נותרת השאלה האם
תיקון מס' 2 עולה בקנה אחד עם אמות המידה הנוהגות במשפטנו המינהלי".

ראש עיריית תל אביב-יפו רון חולדאי, בירך על החלטת בג"צ: "כפי שאמרתי כבר לפני ארבע שנים העיר תל אביב-יפו הייתה חופשית ותישאר חופשית. בעיר תל אביב-יפו חיות יחד קהילות שונות ומגוונות, ומקיימות חיים משותפים בסובלנות הדדית מעוררת הערכה. עם השנים התעצב בשכונות השונות בעיר אופי מיוחד לשבת ולמועדי ישראל, ברוח רבגונית המאפיינת אותה. ההסדר החוקי נועד לבטא את האיזון בין השמירה על השבת כיום מנוחה בעיר לבין הצרכים של התושבים ומתן האפשרות לכל אחד ליהנות מיום המנוחה כרצונו. זוהי החלטה מאוזנת אשר מחד שומרת על הערך הסוציאלי של השבת כיום מנוחה ומאידך מאפשרת מענה לתושבי העיר שרוצים ליהנות מיום המנוחה כרצונם בעיר חופשית. כפי שמועצת העיר בבני ברק יכולה לסגור בשבת גם את מה שמותר בכלל המדינה כך ראוי לכבד את סמכותה של מועצת העיר תל אביב-יפו לקבוע את אופייה של השבת ברחובותיה".

הרב עו"ד אורי רגב, מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון התייחס אף הוא להחלטת בג"צ ואמר: "בג"צ קלע פעם נוספת לרצון הציבור ולערכי היסוד של חופש דת ומצפון תוך כיבוד השבת - על פי סקר חדו"ש שיצא לאחרונה, 78% מהציבור היהודי בעד פתיחת מרכולים בתל אביב בשבת. עתה צריך להתכונן למתקפה הצפויה של הפוליטיקאים החרדים אשר פסק הדין יחזק את נחישותם לפעול לסירוס בית המשפט העליון."